Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.03.2023г от 15.00 часа, Протокол №75

 На 30.03.2023г (четвъртък) от 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 75-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства и сградите на територията на град Дряново (вх.№0700-36/21.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Дряново (вх.№0801-8/20.03.2023г)
Вносител: Стефка Пенкова – общински съветник от ПП БСП.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ (вх.№0700-26/16.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: 
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на „Анализ на потребностите на община Дряново от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“ и „Предложение за планиране на социалните услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на община Дряново“ (вх.№1200-361/17.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2023г – 31.12.2023г (вх.№0700-28/16.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: 
ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.

7.     Общински план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2023 – 2024) (вх.№0700-31/20.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.

8.     Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021 – 2027г) за 2022г (вх.№0700-30/20.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №  BG06RDNP001-19.376-0005-C01 от 05.01.2023г. за проект „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера", сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”, процедура МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 (вх.№0700-34/21.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Одобряване увеличаването на персонала в раздел „Други дейности по образование“, считано от 18.04.2023г, съгласно изискванията на чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА (вх.№0700-33/20.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Закупуване на нова надстройка за сметосъбиращ автомобил и камион самосвал до 3,5 тона втора употреба (вх.№0700-25/14.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Допълване на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. и промяна на разчета за местните дейности (вх.№0700-25/23.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.  Промяна и допълване на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№0700-37/23.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.  Промяна на разчета за капиталовите разходи финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет за 2023 год. (вх.№0700-38/23.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

15.  Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема (вх.№3500-4/23.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16.  Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-298/15.03.2023г) /Във вр. със заявление от Николай Митов за наемане на ПИ 12677.85.11 по КККР на с. Царева ливада, м. „Мандрата“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: 
ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-352/22.03.2023г) /Във вр. със заявление от Ганчо Вачков за наемане на ПИ 12677.149.28 по КККР на с. Царева ливада, м. „Лисичкова ливада“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: 
ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ IV от кв.13 по регулационния план на с. Косарка, общ. Дряново(вх.№ОБА3-04-3/14.03.2023г) /Във вр.с искане от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-235 и УПИ V-236 в кв.25 и УПИ I-235 и УПИ II-243 в кв.26 от регулационния план на с. Керека, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-30/15.03.2023г) /Във вр.с искане от Сотир Гочев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Предложение с вх.№ОБА3-04-32/14.03.2023г относно:
Искане за допускане изработване на проект за:
     - Частично изменение на 
подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ);
     - Частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП);
     - Частично изменение на подробен устройствен план – план-схема за електроснабдяване
за ПИ 36751.105.2 в м. „Влайковци“, землището на с. Керека, общ. Дряново.
/Във вр.с искане от „Съни Ленд 003“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.  Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово на 11 април 2023г (вторник), свикано с покана с изх.№АВК-01-127/10.03.2023г на председателя на Асоциацията (вх.№0600-38/16.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: 
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

22.  Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 23947.501.2501 по КК на гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№5800-9/22.03.2023г) /Във вр.с Решение №753 от 27.02.2023г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

23.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1160 по кадастралната карта на гр. Дряново, представляващ 308/730 идеални части от УПИ IV за „жилищни нужди“ от кв.66 по регулационния план на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с идентификатор 23947.501.1160 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-330/22.03.2023г) /Във връзка със заявление от Бина Стоянова, Милен Стоянов и Антон Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

 

 Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

 

 

ПОКАНА за 75-тото заседание на ОбС-Дряново на 30.03.2023г

 

 

МАТЕРИАЛИ за 75-тото заседание на ОбС-Дряново на 30.03.2023г

 

 

СТАНОВИЩА по материалите за 75-тото заседание на ОбС-Дряново приети на проведените на 21 март и на 24 март заседания на постоянните комисии

 


 


2023-03-27 15:08:22