Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 18.04.2023г от 16.00 часа, Протокол №76

 На 18.04.2023г (вторник) от 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Издаване на запис на заповед от Община Дряново в ползва на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане за 2023г към Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ (вх.№4800-13/06.04.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС (Протокол 76/18.04.2023г)

 2023-04-13 10:15:30