Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.04.2023г от 14.00 часа, Протокол №77

 На 28.04.2023г (петък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 77-мото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2022г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):

1)   НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-21/04.04.2023г);

2)   НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-15/07.02.2023г);

3)   НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-42/29.03.2023г);

4)   НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-41/27.03.2023г);

5)   НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-36/27.03.2023г);

6)   НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-50/05.04.2023г);

7)   НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-25/07.03.2023г);

8)   НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-37/27.03.2023г);

9)   НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-48/03.04.2023г);

10) НЧ „Светлина-1922” с. Скалско (вх.№6100-47/31.03.2023г)

11) НЧ „Селянин 1902“ с. Руня (вх.№6100-45/30.03.2023г);

12) НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-39/27.03.2023г);

13) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-21/10.03.2023г).

              Становище: ПК „ОКМДСТ“.

3.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2023г (вх.№0700-42/18.04.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

4.    Предложение за промяна на наименованието на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново (вх.№5600-25/18.04.2023г) /Във вр.с предложение от директора и колектива на ПГИ „Рачо Стоянов“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново (2023-2024г) (вх.№0700-41/18.04.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по проект №BG05SFPR002-2.001-0216-C01 „Грижа в дома в община Дряново“ по процедура №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (вх.№0700-40/11.04.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

7.    Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (Приет с Решение №317/28.07.2017г на Общински съвет – Дряново (Протокол №40). Изменен и допълнен с Решения: №390/30.01.2018г (Протокол №49), №45/31.01.2020г (Протокол №7) и №517/31.03.2022г на ОбС-Дряново (Протокол №52)) (вх.№0700-44/19.04.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба, определяне на начална пазарна цена и начин на продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61529.507.5 по КК на с. Радовци, общ. Дряново – 8696 кв.м, заедно с построените в него: Сграда с ид.61529.507.5.1 – 606 кв.м, Сграда с ид.61529.507.5.2 – 85 кв.м, Сграда с ид.61529.507.5.3 – 407 кв.м, Сграда с ид.61529.507.5.4 – 50 кв.м, Сграда с ид.61529.507.5.5 – 21 кв.м и Сграда с ид.61529.507.5.6 – 213 кв.м, находящи се в с. Радовци, общ. Дряново, и на Движими вещи – обзавеждане и оборудване, находящи се в „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“, село Радовци, община Дряново (вх.№0700-161/21.04.2023г) /Във връзка с Решение №702 от 29.11.2022г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба, определяне на начална пазарна цена и продажба на материални активи /паважна настилка/, собственост на Община Дряново (вх.№0700-45/21.04.2023г) /Във връзка с рехабилитация на ул. „Освобождение“, ул. Христо Ботев“, ул. „Сава Йотов“ и ул. „Михаил Бойчинов“ в гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

10. Промяна на вида на собственост на имоти публична общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 38710.91.1 и Поземлен имот с идентификатор 38710.91.2 по КК на с. Косарка, община Дряново (вх.№0702—9/21.04.2023г) /Във връзка с Решение №767 от 27.02.2023г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11. Даване на съгласие за учредяване право на строеж на 1 /един/ брой гаражна клетка и 1 /един/ брой навес в УПИ III от кв.57 по регулационния план на гр. Дряново, който е отреден за поземлен имот с идентификатор 23947.501.362 по КККР на гр. Дряново - частна общинска собственост. Определяне на начална пазарна цена за учредяване правото на строеж (вх.№2200-1492/21.04.2023г) /Във вр. със заявление от Светослав Тихолов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12. Даване на съгласие за учредяване право на строеж на 2 /два/ броя гаражни клетки в УПИ I-„комплексно жилищно строителство“ от кв.3 по регулационния план на гр. Дряново, в който попада поземлен имот с идентификатор 23947.501.9737 по КККР на гр. Дряново - частна общинска собственост. Определяне на начална пазарна цена за учредяване право на строеж (вх.№2200-1492/21.04.2023г) /Във вр. с молба от Ганимир Минчев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13. Искане за издаване разрешение за изработване на частичен подробен устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ 36751.50.4 в м. „Райновища“, с. Керека, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-11/20.04.2023г) /Във вр.с искане от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Искане за издаване разрешение за изработване на частичен подробен устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ 36751.53.1 в м. „Марашето“, с. Керека, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-12/20.04.2023г) /Във вр.с искане от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – план-схема за външно ел. захранване (оптичен кабел) за УПИ XXI – „За обществено обслужване“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-13/20.04.2023г) /Във вр.с искане от „ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ XIII-150 и УПИ XIV-149 в нов УПИ XIV-149,150 от кв.6 по плана на с. Царева ливада, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-6/20.04.2023г) /Във вр.с искане от Боян Генчев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за ПИ 23947.35.20 в м. „Матея“, гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-7/18.04.2023г) /Във вр.с искане на „Феникс 7ДК“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ III от кв.25 по плана на с. Косарка, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-9/20.04.2023г) /Във вр.с искане на „ДимЕлва“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Издаване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI от кв.69 по регулационния план на с. Гостилица, община Дряново (вх.№ОБА3-04-10/21.04.2023г) /Във вр.с искане на Община Дряново за допускане изменение на ПУП за имот - спортен терен в с. Гостилица/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Издаване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – план-схема за промяна на трасе на уличен водопровод в обхвата на улица от о.т.156 до о.т.155 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-11/24.04.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21. Издаване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за кв.104 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-12/24.04.2023г) /ЧИ на ПУП-ПРЗ за ж.к. „Априлци“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22. Предложение с вх.№ОБА3-23-1/20.04.2023г относно:
Учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за подземно трасе на водопровод през:
- ПИ с идентификатор 15463.503.501, представляващ имот публична общинска собственост – за второстепенна улица, с. Големи Българени – дължина 21,40 м и площ на сервитута 29,96 м2;
- ПИ с идентификатор 32319.69.13, представляващ имот публична общинска собственост – за селскостопански, горски, ведомствен път, с. Игнатовци, м. ПОД ЛИВАДАТА – дължина 121,60 м и площ на сервитута 168,84 м2;
- ПИ с идентификатор 32319.69.15, представляващ имот публична общинска собственост – за селскостопански, горски, ведомствен път, с. Игнатовци, м. ПОД ЛИВАДАТА – дължина 44,70 м и площ на сервитута 62,58 м2.
/Във вр. със заявление от Николай Митов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново – Прот.77/28.04.2023г.

 

 

МАТЕРИАЛИ по т.2 от проекта за дн. ред (доклади на читалищата)

 

 

МАТЕРИАЛИ по т.т.3-22 от проекта за дн. ред2023-04-25 16:57:47