График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. май 2023г. Внесени материали към 10.05.2023г.

 

Редовно заседание на Общински съвет – Дряново

30.05.2023г, вторник, 15:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

26.05.2023г, петък, Заседателна зала

14:00 часа

ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

15:00 часа

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

----------------------------------

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и на Общински съвет – Дряново към 10.05.2023г

(Датата на проведения Председателски съвет на ОбС за м. май 2023г)

Внесени материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново:

1.     Искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура - външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ 23947.103.633 в м. „Припека, гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-4/05.05.2023г) /Във вр.с искане на “Бианка ММ” ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

2.     Искане за издаване разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 23947.70.11 в м. „СЕЛИЩЕ", гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-14/05.05.2023г) /Във вр.с искане от Мария Серафимова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

3.     Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ XIX и УПИ XXI в нов УПИ XXVII-230 от кв.57 по регулационния план на с. Маноя, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-2/04.05.2023г) /Във вр.с искане от Димитър Велизаров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

4.     Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за изграждане на подземно трасе на кабелна линия 20kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в УПИ III от кв.99 по плана на гр. Дряново, към електропреносната мрежа (вх.№ОБА3-04-8/05.05.2023г) /Във вр.с искане от на “Блютан” ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

5.     Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№1102-26/11.04.2023г) /Проектът е публикуван в сайта на Община Дряново на 11.04.2023г./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

Публикувани проекти за обществено обсъждане в сайта на Община Дряново:

  • Проект на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново  – публикуван на 11.04.2023г.
  • Проект на изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново - публикуван на 11.04.2023г.
  • Проект на изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на  общински дълг в Община Дряново - публикуван на 11.04.2023г.

Материали само за заседанията на постоянните комисии:

6.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

7.     Заявление по правилника за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми
ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

 

 

МАТЕРИАЛИ внесени в ОбС-Дряново към 10.05.2023г


2023-05-12 17:55:12