Материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30 май и за заседанията на постоянните комисии на 26 май

 26.05.2023г (петък), 14:00 часа, Заседателна зала – Заседание на:

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

26.05.2023г (петък), 15:00 часа, Заседателна зала – Заседание на:

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

 

30.05.2023г (вторник), 15:00 часа, Ритуална зала – Заседание на Общински съвет - Дряново

 

Проект на дневен ред за 79-тото заседание на ОбС-Дряново на 30.05.2023г и за заседанията на постоянните комисии на 26.05.2023г

(Последна актуализация: 25.05.2023г, 16:00 часа)

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

2.     Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№1102-26/11.04.2023г) /Проектът за изменение е публикуван в сайта на Община Дряново на 11.04.2023г./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

3.     Изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на  общински дълг в Община Дряново (вх.№0700-46/12.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

4.     Изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (вх.№0700-47/12.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

5.     Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№0700-48/12.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

6.     Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1“ в град Дряново (вх.№1200-136/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №2“ в град Дряново (вх.№1200-137/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №3“ в град Дряново (вх.№1200-138/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №4“ в град Дряново (вх.№1200-139/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №5“ в град Дряново (вх.№1200-140/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №6“ в град Дряново (вх.№1200-141/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №7“ в град Дряново (вх.№1200-142/22.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Безлихвен заем за обезпечаване изпълнението на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027г за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана““ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (вх.№4800-23/23.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

14.  Закупуване от Община Дряново на Дигитален ортопантомограф 2D Pax-I SP (вх.№2700-119/23.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15.  Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№2700-119/23.05.2023г) /обектДигитален ортопантомограф 2D Pax-I SP“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Допълване на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. и промяна на разчета за местните дейности (вх.№0700-52/23.05.2023г) /обект „Електронно LED табло“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.  Осигуряване на средства за доизграждане и обзавеждане и оформление на околното пространство на храм „Св. Успение Богородично“, с. Царева ливада (вх.№6200-75/23.05.2023г) /Във връзка с писмо от Църковното настоятелство на храм „Св. Успение Богородично“, с. Царева ливада/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

18.  Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в редовно годишно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№6200-71/12.05.2023г (Предложение с вх.№6200-71/17.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

19.  Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 01 юни 2023г (вх.№2700-117/25.05.2023г) /Във връзка с покана на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД с изх.№РД02-1803 от 12.05.2023г./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20.  Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-511/17.05.2023г) /ПИ с ид.23947.47.102 и ПИ с ид.23947.47.107, м. „Манга“, по КККР на гр. Дряново, във вр.с молба от 24.04.2023г на Красимир Христов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.  Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-492/11.05.2023г) /ПИ с ид.23947.47.343, м. „Манга“, по КККР на гр. Дряново, във вр.с молба от 19.04.2023г на Веселин Денев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22.  Предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в Поземлен имот с ид.23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“, пл. „Възраждане“ (вх.№2200-285/18.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

23.  Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба, определяне на начална пазарна цена и начин за продажба на материални активи /паважна настилка/, собственост на Община Дряново (вх.№0700-50/17.05.2023г) /Във връзка с рехабилитация на ул. „Освобождение“, ул. Христо Ботев“, ул. „Сава Йотов“ и ул. „Михаил Бойчинов“ в гр. Дряново/
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

24.  Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1775 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново (вх.№2200-532/25.05.2023г) /Във връзка със заявление от Петя Тоцева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

25.  Даване на съгласие за откриване процедура за и определяне на начална пазарна цена и начин за продажба в пакет на имоти - частна общинска собственост, представляващи: Поземлен имот с идентификатор 38710.91.1 и Поземлен имот с идентификатор 38710.91.2 по КК на с. Косарка, общ. Дряново (вх.№2700-98/25.05.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

26.  Искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура - външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ 23947.103.633 в м. „Припека, гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-4/05.05.2023г) /Във вр.с искане на “Бианка ММ” ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

27.  Искане за издаване разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 23947.70.11 в м. „СЕЛИЩЕ“, гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-14/05.05.2023г) /Във вр.с искане от Мария Серафимова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

28.  Искане за издаване разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ с №0002, кадастрален район 502, м. „Червената круша“, с. Зая, ЕКАТТЕ 30418, община Дряново (вх.№ОБА3-03-15/22.05.2023г) /Във вр.с искане от Мирослав Стоянов и Станислава Узунова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

29.  Искане за издаване разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 30418.9.9 в м. „ПОЛЯНАТА“ на КККР на с. Зая, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-17/23.05.2023г) /Във вр.с искане от Диана Найденова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

30.  Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ XIX и УПИ XXI в нов УПИ XXVII-230 от кв.57 по регулационния план на с. Маноя, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-2/04.05.2023г) /Във вр.с искане от Димитър Велизаров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

31.  Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за изграждане на подземно трасе на кабелна линия 20kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в УПИ III от кв.99 по плана на гр. Дряново, към електропреносната мрежа (вх.№ОБА3-04-8/05.05.2023г) /Във вр.с искане от на “Блютан” ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

32.  Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. Избиране на Временна комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (вх.№0801-10/16.05.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Материали, които са за разглеждане само за заседания на постоянните комисии на 26.05.2023г:

1.  Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

2.  Заявление по правилника за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми
ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС на 30 май и за заседанията на пост. комисии на 26 май

2023-05-25 21:05:14