Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.05.2023г от 15.00 часа, Протокол №79

 ПОКАНА за заседанието на ОбС на 30 май


МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС на 30 май 
 

На 30 май 2023г (вторник) от 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 79-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за дневен ред:

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

2.   Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№1102-26/11.04.2023г) /Проектът за изменение е публикуван в сайта на Община Дряново на 11.04.2023г./

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

3.   Изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на  общински дълг в Община Дряново (вх.№0700-46/12.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

4.   Изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (вх.№0700-47/12.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

5.   Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№0700-48/12.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“, ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“.

6.   Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1“ в град Дряново (вх.№1200-136/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

7.   Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №2“ в град Дряново (вх.№1200-137/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

8.   Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №3“ в град Дряново (вх.№1200-138/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.   Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №4“ в град Дряново (вх.№1200-139/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

10. Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №5“ в град Дряново (вх.№1200-140/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

11. Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №6“ в град Дряново (вх.№1200-141/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

12. Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №7“ в град Дряново (вх.№1200-142/22.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

13. Безлихвен заем за обезпечаване изпълнението на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027г за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана““ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (вх.№4800-23/23.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

14. Закупуване от Община Дряново на Дигитален ортопантомограф 2D Pax-I SP (вх.№2700-119/23.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15. Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№2700-119/23.05.2023г) /обект „Дигитален ортопантомограф 2D Pax-I SP“/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16. Допълване на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. и промяна на разчета за местните дейности (вх.№0700-52/23.05.2023г) /обект „Електронно LED табло“/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17. Осигуряване на средства за доизграждане и обзавеждане и оформление на околното пространство на храм „Св. Успение Богородично“, с. Царева ливада (вх.№6200-75/23.05.2023г) /Във връзка с писмо от Църковното настоятелство на храм „Св. Успение Богородично“, с. Царева ливада/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

18. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в редовно годишно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№6200-71/12.05.2023г (Предложение с вх.№6200-71/17.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“.

19. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 01 юни 2023г (вх.№2700-117/25.05.2023г) /Във връзка с покана на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД с изх.№РД02-1803 от 12.05.2023г./

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20. Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-511/17.05.2023г) /ПИ с ид.23947.47.102 и ПИ с ид.23947.47.107, м. „Манга“, по КККР на гр. Дряново, във вр.с молба от 24.04.2023г на Красимир Христов/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-492/11.05.2023г) /ПИ с ид.23947.47.343, м. „Манга“, по КККР на гр. Дряново, във вр.с молба от 19.04.2023г на Веселин Денев/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22. Предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в Поземлен имот с ид.23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“, пл. „Възраждане“ (вх.№2200-285/18.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

23. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба, определяне на начална пазарна цена и начин за продажба на материални активи /паважна настилка/, собственост на Община Дряново (вх.№0700-50/17.05.2023г) /Във връзка с рехабилитация на ул. „Освобождение“, ул. Христо Ботев“, ул. „Сава Йотов“ и ул. „Михаил Бойчинов“ в гр. Дряново/

Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

24. Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1775 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново (вх.№2200-532/25.05.2023г) /Във връзка със заявление от Петя Тоцева/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

25. Даване на съгласие за откриване процедура за и определяне на начална пазарна цена и начин за продажба в пакет на имоти - частна общинска собственост, представляващи: Поземлен имот с идентификатор 38710.91.1 и Поземлен имот с идентификатор 38710.91.2 по КК на с. Косарка, общ. Дряново (вх.№2700-98/25.05.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

26. Искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура - външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ 23947.103.633 в м. „Припека”, гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-4/05.05.2023г) /Във вр.с искане на “Бианка ММ” ЕООД/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

27. Искане за издаване разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 23947.70.11 в м. „СЕЛИЩЕ“, гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-14/05.05.2023г) /Във вр.с искане от Мария Серафимова/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

28. Искане за издаване разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ с №0002, кадастрален район 502, м. „Червената круша“, с. Зая, ЕКАТТЕ 30418, община Дряново (вх.№ОБА3-03-15/22.05.2023г) /Във вр.с искане от Мирослав Стоянов и Станислава Узунова/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

29. Искане за издаване разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 30418.9.9 в м. „ПОЛЯНАТА“ на КККР на с. Зая, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-17/23.05.2023г) /Във вр.с искане от Диана Найденова/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

30. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ XIX и УПИ XXI в нов УПИ XXVII-230 от кв.57 по регулационния план на с. Маноя, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-2/04.05.2023г) /Във вр.с искане от Димитър Велизаров/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

31. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за изграждане на подземно трасе на кабелна линия 20kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в УПИ III от кв.99 по плана на гр. Дряново, към електропреносната мрежа (вх.№ОБА3-04-8/05.05.2023г) /Във вр.с искане от на “Блютан” ЕООД/

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

32. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. Избиране на Временна комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (вх.№0801-10/16.05.2023г)

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.


2023-05-26 23:47:22