Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.06.2023г от 15.00 часа, Протокол №80

 На 28.06.2023г (сряда) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 80-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново (вх.№0700-55/20.06.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Предложение с вх.№4700-24/22.06.2023г относно:
Изменение на 
Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“

Приет с Решение: №317/28.07.2017г на Общински съвет – Дряново (Протокол №40) Изменен и допълнен с Решения: №390/30.01.2018г (Протокол №49),  №45/31.01.2020г (Протокол №7), №517/31.03.2022г (Протокол №52), №797/28.04.2023г (Протокол №77) на Общински съвет – Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.    Промяна в Условията за ползване на услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД, гр. Габрово – стационар гр. Дряново (вх.№6200-98/21.06.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

5.    Промяна и допълване на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№2200-606/16.06.2023г) /Във връзка с Решение №754 от 27.02.2023г за закупуване на ПИ за присъединяване към стадион в с. Гостилица/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Даване на съгласие за предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в гр. Дряново в района на кръстовището между ул. „Шипка“ към ул. „Георги С. Раковски“, разположено в Поземлен имот с ид.23947.501.9623 по КККР на гр. Дряново (вх.№2200-453/14.06.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем, определяне на начална месечна конкурсна цена и конкурсни условия на част от имоти - публична общинска собственост (вх.№6200-78/21.06.2023г) /Помещения, находящи се в административни сгради в с. Керека и с. Скалско/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.    Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ I от кв.23 по плана на с. Косарка, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-14/07.06.2023г) /Във вр.с искане от Виктор Лещаков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.    Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за кв.30 и образуването на нови кв.30а и кв.30б по регулационния план на с. Керека, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-17/20.06.2023г) /Във вр.с Искане от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2023г на: Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за грижа за лица с психически разстройства - Дряново, Център за обществена подкрепа - Дряново, Дневен център за деца и възрастни с увреждания - Дряново, Дневен център за стари хора - Дряново, Защитено жилище за хора с физически увреждания гр. Дряново, Защитени жилища с. Царева ливада, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Гостилица (вх.№0801-14/19.06.2023г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.


Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “
On-line излъчване”. 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново на 28.06.2023г

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново на 28.06.2023г

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите за 80-тото заседание на ОбС-Дряново, приети на проведените на 21 и на 23 юни заседания на комисиите

 2023-06-23 16:51:17