Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.07.2023г от 15.00 часа, Протокол №81

 На 28.07.2023г (петък) от 15:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Дряново от разстояние - чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (вх.№0700-57/03.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Предложение с вх.№0700-58/11.07.2023г относно:
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново
Приета с Решение №42/28.01.2008г на Общински съвет – Дряново (Протокол №4)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2023/2024 година (вх.№5600-43/17.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2023/2024 година (вх.№2300-8/17.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Одобряване увеличението на персонала е дейност „Общинска администрация“ - дофинансирана със собствени приходи, считано от 01.07.2023г, съгласно изискванията на чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА (вх.№0700-60/13.07.2023г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

7.     Разкриване на фронт-офис по проект №BG05SFPR002-2.002-0019-C01 „Укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво“, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г (вх.№0700-61/13.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

8.     Компенсирана промяна на обект „Дигитален ортопантомограф 2D Pax-I SP, включен в капиталовата програма на Община Дряново за 2023г, финансиран със собствени средства (вх.№2700-119/20.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Осигуряване на средства за ремонт на ограждащия зид от северната страна на Храм „Св. Димитър“, село Длъгня (вх.№0800-24/21.07.2023г) /Във вр.с молба на Председателя на Църковното настоятелство на храма/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

10.  Осигуряване на средства за неотложни действия по подсилване на основи и охранителен дренаж на църква „Свето Благовещение Богородично“, село Керека (вх.№0800-25/21.07.2023г) /Във вр.с докладна записка от Кметския наместник на селото/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

11.  Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.561-0002-С01/2023г за проект „Реконструкция на улици в град Дряново“, финансиран по процедура ВG06RDNP001-19.561 на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключен между Община Дряново, МИГ „Дряново -Трявна - в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие“ (вх.№6200-107/14.07.2023г) /За обезпечаване на разхода за ДДС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.561-0002-С01/2023г за проект „Реконструкция на улици в град Дряново“, финансиран по процедура ВG06RDNP001-19.561 на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключен между Община Дряново, МИГ „Дряново -Трявна - в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие“ (вх.№6200-107_001/24.07.2023г) /За обезпечаване на сумата за авансово плащане по договор, без включен ДДС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13.  Промяна на вида на собственост и начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост: Поземлен имот с проектен идентификатор 38710.501.399 по КК на с. Косарка с площ 219 кв.м, представляващ 219/517 идеални части от УПИ XIII-395 за „жилищно застрояване“ от кв.9 по регулационния план /РП/ на с. Косарка (вх.№2200-1006/10.07.2023г) /Във вр.с Решение №687  от 28.10.2022г за съгласие за изработване на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ XIII-395 от кв.9 по плана на с. Косарка/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Даване на съгласие за предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в гр. Дряново, ул. „Шипка“ /бивш Супер/ №163-169, разположено в Поземлен имот с ид.23947.501.9504 по КККР на гр. Дряново (вх.№2200-780/12.07.2023г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Допълване и одобряване на схема на паркингите в град Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркомясто (вх.№0701-358/14.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 40587.512.45 по КК на с. Куманите, заедно с построената в него Сграда с идентификатор 40587.512.45.1 по КК на с. Куманите, общ. Дряново (вх.№2200-1064/19.07.2023г) /Във връзка с Решение №502 от 24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17.  Даване на предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на площадка (промяна на предназначението) на земеделска земя от общинския поземлен фонд във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново (вх.№2700-155/18.07.2023г) /Молба от „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД – собственик на ПИ 81726.12.21/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-235 и УПИ V-236 в кв.25 и УПИ I-235 и УПИ II-243 в кв.26 по регулационния план на с. Керека, община Дряново (вх.№ОБА3-38-17/18.07.2023г) /Във връзка с Решение №785 от 30.03.2023г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПИП-ПП) за трасе на подземен водопровод от сондаж в ПИ с идентификатор с идентификатор 66977.33.75 до цистерна в ПИ с идентификатор 66977.32.78 по КККР на с. Славейково, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-20/24.07.2023г) /Във вр.с Искане от „ИНЕКС АГРО“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 81-вото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 81-вото заседание на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите от Протокол 81/28.07.2023г на ОбС-Дряново, приети на проведените на 24 и 25 юли 2023г заседания на комисиите


 


2023-07-25 16:57:49