Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 23.08.2023г от 15.00 часа, Протокол №82

 На 23.08.2023г (сряда) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 82-рото заседание на Общински съвет - Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Предложение с вх.№0801-27/15.08.2023г от Временна комисия към ОбС-Дряново относно: Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2023/2024 година.
Докладва: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти.

3.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.019-0042-C01 за проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“, финансира по процедура BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г (вх.№0700-66/14.08.2023г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.019-0042-C01 за проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“, финансира по процедура BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г (вх.№6200-88/14.08.2023г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2022г на Община Дряново (вх.№0700-63/19.07.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Осигуряване на средства за ремонт на дюкянско помещение към храм „Света Троица“, град Дряново (вх.№6200-138/18.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“.

7.    Увеличение на числеността на персонала в местна дейност – Домашен социален патронаж при КСУВХ – гр. Дряново (вх.№2600-29/16.08.2023г) /Във връзка с предложение от Директора на КСУВХ/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

8.    Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Дряново, считано от 01 август 2023 год. (вх.№0700-68/16.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

9.    Определяне на основната месечна заплата на Кмета на кметство Царева ливада, община Дряново, считано от 01 август 2023 год. (вх.№0700-69/16.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

10. Утвърждаване проекта за бюджет за 2023г на Община Дряново (вх.№0700-70/17.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Предложение с вх.№0801-19/15.08.2023г за ежегодно представяне в ОбС-Дряново от Директора на Исторически  музей – Дряново на доклад за намеренията за реализиране на управленската си програма, при утвърждаването на бюджета за календарната година, и на финансово-икономически анализ за състоянието на музея – до 31 март на следващата бюджетна година.
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

12. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-67/15.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13. Даване на съгласие за отдаване под наем, определяне на начална месечна наемна цена и условия, на част от имот - публична общинска собственост (вх.№2700-161/16.08.2023г) /Отдаване под наем на помещение в с. Керека на „Виваком България“ ЕАД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда – Пивница, с площ 157 кв.м, разположена на I-вия етаж от Масивна сграда, находяща се в УПИ VI-56 от кв.10 по плана на с. Скалско, общ. Дряново (вх.№2200-243/16.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

15. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП) за трасе на водопровод за присъединяване на ПИ с идентификатор 23947.45.81 по КККР на гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-16/16.08.2023г) /Във вр.с Искане от Енчо Филеков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ VIII от кв.41 по регулационния план на с. Керека, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-18/09.08.2023г) /Във вр.с Искане от „РС ТОП ТРЕЙД“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ III от кв.2 по регулационния план на с. Керека, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-19/09.08.2023г) /Във вр.с Искане от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ I от кв.104 в местност „ПРИПЕКА“, гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-21/07.08.2023г) /Във вр.с искане от „ТРОЙМАШ“ ООД и „ДАНИ-2006“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Постъпило искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, постъпило в Община Дряново от фирма „Вагонен завод – Интерком“ АД с ЕИК 200984996 (вх.№5800-123/18.08.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 82-рото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 82-рото заседание на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА по материалите на постоянните комисии към ОбС от проведените на 15 и на 18 август заседания на комисиите

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за включване в дневния ред на заседанието


 


2023-08-19 23:19:34