Материали за заседанията на постоянните комисии на 19 септември, вторник

 Редовно заседание на Общински съвет – Дряново

26.09.2022г, вторник, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

19.09.2023г, вторник, Заседателна зала

14:30 часа - ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“, ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

19.09.2023г, вторник, Заседателна зала

15:30 часа - ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

 

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и на Общински съвет – Дряново

(Последна актуализация: 18.09.2023г, 16:00 часа)

Внесени материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново:

1.     Предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и за Окръжен съд – Габрово (вх.№0801-29/14.09.2023г) Докл.: Стефка Пенкова – председател на Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ.
Становище: ПК „ОбАОбРС“.

2.     Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2023/2024г в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-56/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Осигуряване на финансови средства за дейностите, свързани с управление, мониторинг и оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и нейното популяризиране за програмен период 2023-2027г (вх.№4800-45/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Даване на съгласие за сключване на Споразумение за партньорство за подготовка и реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (вх.№4801-79/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Сключване на Анекс към Договор №117/17.04.2019г за наем на част от имот частна общинска собственост – Поликлиника с ид.23947.501.129.1 по КК на гр. Дряново (вх.№2700-206/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Даване на съгласие за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационна дейност по недвижима културна ценност Каменен мост на Колю Фичето над река Дряновска (вх.№0700-73/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

7.     Даване на съгласие за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационна дейност по недвижима културна ценност Икономова къща в град Дряново (вх.№0700-74/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

8.     Увеличение на числеността на персонала в Исторически музей – гр. Дряново с една допълнителна бройка – нещатен персонал (екскурзовод), нает по трудово правоотношение (вх.№3900-14/12.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Завишаване на плана на бюджета на Исторически музей Дряново (вх.№3900-18/18.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№2700-192/18.09.2023г) /Във връзка с предложение от председателя на УС на ДУПУЛ гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

11.  Включване на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2023г, финансирани от преходни остатъци от 2022г (вх.№0700-78/18.09.2023г) /Във вр.с предложение от директора на Детски ясли гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№0700-77/18.09.2023г) /За фронт офис по проект „Укрепване на общински капацитет/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

13.  Актуализиране на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. за закупуване на прикачен инвентар за трактор LS U60 (вх.№4700-27/18.09.2023г) /Във връзка с предложение от директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Актуализация на бюджета на Община Дряново за 2023г в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, &4500 „Субсидии“ (вх.№0700-79/18.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

15.  Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем/кредитна  линия от банкова институция (вх.№0700-75/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№0700-71/12.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17.  Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба и определяне на начална пазарна цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор 23947.501.2084 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ IX – „за гаражи“ от кв.18 по регулационния план на гр. Дряново, с площ 326 м2 (вх.№2200-1816/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Даване на съгласие за извършване на продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 23947.501.82 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за който е отреден УПИ VI от кв.33 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№2200-1179/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

19.  Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП) за трасе на ел. кабел 20 kV от УПИ X от кв.34 по регулационния план на с. Косарка до съществуващ СРС на ВЕЛ „Маноя“ в ПИ с идентификатор 38710.42.35 по КККР на с. Косарка (вх.№ОБА3-03-20/18.09.2023г) /Във вр.с искане от „Сън Електрик 2010“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Предложения за удостояване на граждани с почетни звания

21.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2023г – м. август 2023г (вх.№0800-28/15.09.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

22.  Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м. януари 2023г – м. август 2023г (вх.№0700-76/18.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Материали само за заседанията на постоянните комисии

23.  Молба за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете

ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

24.  Заявление по правилника за подпомагане на деца сираци.

ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

25.  Заявление от Илко Бояджиев – учредител и председател на Управителния съвет на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ – гр. Габрово за участие в конкурс за закупуване на поземлен имот с идентификатор 61529.507.5 по КККР на с. Радовци, община Дряново, заедно с построените в него сгради и движими вещи по опис (вх.№6200-149/14.09.2023г)

- До Кмета на община Дряново с копие до Председателя на ОбС.

За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

МАТЕРИАЛИ за заседанията на пост. комисии на 19.09.2023г

--------------------------

Тържествено заседание на Общински съвет – Дряново:

19 октомври 2023г (четвъртък)


2023-09-18 21:01:15