Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.09.2023г от 14.00 часа, Протокол №83

 На 26.09.2023г (вторник) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 83-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Предложения за удостояване на граждани с почетни звания на Община Дряново:

2.1. Удостояване на Стефка Димитрова със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№2200-1103/01.09.2023г; №2200-1103/18.07.2023г)

2.2. Удостояване на Пенка Йовчева със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№2200-1103/01.09.2023г; №2200-1103/18.07.2023г)

2.3. Удостояване на Анна Йорданова със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-15/19.06.2023г)

2.4. Удостояване на Недю Щърков със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (вх.№0801-15_001/24.07.2023г и решение от проведена работна среща на 05.09.2023г)

2.5. Удостояване на Горчо Горчев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (вх.№0801-15_002/24.07.2023г)

2.6. Удостояване на Димитър Раев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (вх.№0801-15_003/24.07.2023г)

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“;  ПК „ЗСДЖН“.

3.    Предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и за Окръжен съд – Габрово (вх.№0801-29/14.09.2023г) Докл.: Стефка Пенкова – председател на Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ.
Становище: ПК „ОбАОбРС“.

4.    Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2023/2024г в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-56/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

5.    Сключване на Анекс към Договор №117/17.04.2019г за наем на част от имот частна общинска собственост – Поликлиника с ид.23947.501.129.1 по КК на гр. Дряново (вх.№2700-206/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Осигуряване на финансови средства за дейностите, свързани с управление, мониторинг и оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и нейното популяризиране за програмен период 2023-2027г (вх.№4800-45/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Даване на съгласие за сключване на Споразумение за партньорство за подготовка и реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (вх.№4801-79/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Даване на съгласие за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационна дейност по недвижима културна ценност Каменен мост на Колю Фичето над река Дряновска (вх.№0700-73/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

9.    Даване на съгласие за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационна дейност по недвижима културна ценност Икономова къща в град Дряново (вх.№0700-74/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

10. Даване на съгласие за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационна дейност по недвижима културна ценност Ромунова къща в град Дряново (вх.№0700-81/19.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

11. Стипендия за завършване на висше образование и повишаване на квалификация на служител на Общинска администрация – Дряново (вх.№0700-80/19.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

12. Предложение с вх.№0801-19/15.08.2023г за ежегодно представяне в ОбС-Дряново от Директора на Исторически  музей – Дряново на доклад за намеренията за реализиране на управленската си програма, при утвърждаването на бюджета за календарната година, и на финансово-икономически анализ за състоянието на музея – до 31 март на следващата бюджетна година.
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

13. Увеличение на числеността на персонала в Исторически музей – гр. Дряново с една допълнителна бройка – нещатен персонал (екскурзовод), нает по трудово правоотношение (вх.№3900-14/12.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

14. Завишаване на плана на бюджета на Исторически музей Дряново (вх.№3900-18/18.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15. Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№2700-192/18.09.2023г) /Във връзка с предложение от председателя на УС на ДУПУЛ гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

16. Включване на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2023г, финансирани от преходни остатъци от 2022г (вх.№0700-78/18.09.2023г) /Във вр.с предложение от директора на Детски ясли гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

17. Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№0700-77/18.09.2023г) /За фронт офис по проект „Укрепване на общински капацитет/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

18. Актуализиране на разчета за капиталовите разходи за 2023 год. за закупуване на прикачен инвентар за трактор LS U60 (вх.№4700-27/18.09.2023г) /Във връзка с предложение от директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

19. Актуализация на бюджета на Община Дряново за 2023г в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, &4500 „Субсидии“ (вх.№0700-79/18.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

20. Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем/кредитна  линия от банкова институция (вх.№0700-75/15.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

21. Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№0700-71/12.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

22. Одобряване на схема за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, на територията на Община Дряново за лични нужди в УПИ I – „комплексно жилищно строителство“ от кв.3 по регулационния план на гр. Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем (вх.№2200-1428/19.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

23. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 2/3 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 23947.501.124 по кадастралната карта на гр. Дряново, общ. Дряново. Определяне на пазарна цена за продажба на 2/3 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 23947.501.124 по кадастралната карта на гр. Дряново (вх.№2200-1271/19.09.2023г) /Във вр.с молба от Красимир Петков – собственик на 1/3 идеални части от имота/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

24. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба и определяне на начална пазарна цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор 23947.501.2084 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ IX – „за гаражи“ от кв.18 по регулационния план на гр. Дряново, с площ 326 м2 (вх.№2200-1816/14.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

25. Даване на съгласие за извършване на продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 23947.501.82 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за който е отреден УПИ VI от кв.33 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№2200-1179/14.09.2023г) /Във вр. със Заявления от Адем Сулев и от Алиджан Сулев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

26. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП) за трасе на ел. кабел 20 kV от УПИ X от кв.34 по регулационния план на с. Косарка до съществуващ СРС на ВЕЛ „Маноя“ в ПИ с идентификатор 38710.42.35 по КККР на с. Косарка (вх.№ОБА3-03-20/18.09.2023г) /Във вр.с искане от „Сън Електрик 2010“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

27. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2023г – м. август 2023г (вх.№0800-28/15.09.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

28. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м. януари 2023г – м. август 2023г (вх.№0700-76/18.09.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 

ПОКАНА  за 83-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 83-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА  на постоянните комисии по материалите за 83-тото заседание на ОбС-Дряново, приети на проведените на 19.09.2023г заседания на комисиите


 


2023-09-21 15:34:58