Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 23.10.2023г от 14.00 часа, Протокол №85

 На 23.10.2023г (понеделник) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 85-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.  Покана от Управителя на „ВиК“ ООД – Габрово с изх.№РД02-3663/29.09.2023г относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД на 24.10.2023г (вх.№2700-226/02.10.2023г)
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.  Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 31 октомври 2023г (вх.№0600-124/03.10.2023г) Вносител: Красимир Димитров – за кмет на община Дряново съгласно Заповед №580/25.09.2023г.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.  Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и определяне на месечна наемна цена (вх.№2700-228/11.10.2023г) /Във връзка с писмо с изх.№РД 12-804/04.10.2023г от Управителя на „ДКЦ 1 – Габрово“ ЕООД за продължаване на договор за наем за помещения в сградата на Поликлиниката в гр. Дряново./ Вносител: Красимир Димитров – за кмет на Община Дряново съгласно Заповед №580/25.09.2023г. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.  Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ XIV-190 от кв.13 по регулационния план на с. Ганчовец, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-16/10.10.2023г) /Във вр. със заявление от Милен Денев, Нела Денева и Марина Денева/ Вносител: Красимир Димитров – за кмет на Община Дряново съгласно Заповед №580/25.09.2023г. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.  Включване на обект в разчета за капиталовите разходи за 2023 год. (вх.№0700-87/17.10.2023г) /Закупуване на дърворезачка за нуждите на Доброволчески отряд към Община Дряново./ Вносител: Красимир Димитров – за кмет на Община Дряново съгласно Заповед №580/25.09.2023г. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново на 23.10.2023г

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново на 23.10.2023г

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведените на 17.10.2023г заседания на комисиите


 


2023-10-20 10:19:00