Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.11.2023г от 14.00 часа, Протокол №3

 На 30.11.2023г (четвъртък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 3-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Обособяване на групи населени места на територията на Община Дряново, обслужвани от кметове и кметски наместници и определяне на правомощията им (вх.№08-00-47/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в Областния съвет за развитие (вх.№0600-149/13.11.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) (вх.№4801-114/21.11.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Дряново (вх.№08-00-46/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“; ПК „ОбАОбРС“.

6.    Включване на обекти в капиталовата програма на Община Дряново за 2023г, отнасящи се за ПГИТ „Рачо Стоянов“, гр. Дряново (вх.№5600-65/16.11.2023г) /Във вр.с предложение от Директора на Професионална гимназия по икономика и техника/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКБИД“.

7.    Компенсирана промяна на обект от разчета за капиталовите разходи на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, за 2023г, финансирани със средства от преходен остатък (вх.№56-00-67/24.11.2023г) /Във вр.с предложение от Директора на Средно училище „Максим Райкович“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКБИД“.

8.    Завишаване на плана на бюджета на Исторически музей Дряново (вх.№3900-23/16.11.2023г) /Във вр.с предложение от Директора на ИМ/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“.

9.    Увеличаване на бюджета на КСУВХ гр. Дряново за 2023г в частта за местни дейности (вх.№2600-37/24.11.2023г) /Във вр.с предложение от Директора на Комплекса за социални услуги за възрастни хора/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Включване на обект в разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък за 2022г (вх.№0700-88/24.10.2023г) /Компютърна конфигурация за нуждите на Общинска администрация/
Докл.: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „ОбАОбРС“.

11. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на община Дряново (вх.№08-00-42/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

12. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Царева ливада (вх.№08-00-43/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

13. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Гостилица (вх.№08-00-45/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

14. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Ганчовец (вх.№08-00-44/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

15. Промяна и определяне продължителността на работното време и размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново (вх.№08-00-40/22.11.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16. Учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за прокарване на подземен оптичен кабел за захранване на хотел в УПИ XXI от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново, общ. Дряново, през имоти публична общинска собственост (вх.№ОБА3-23-3/26.10.2023г) /Във вр. със Заявление от „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД/
Докл.: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

17. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ II от кв.8 по плана на с. Туркинча, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-15/26.10.2023г) /Във вр. с Искане от Стефан Петров/
Докл.: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

18. Даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2023/2024 година по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище (вх.№25-00-314/23.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

19. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, на 1133/2480 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 23947.501.204 по кадастралната карта на гр. Дряново, заедно с попадащите в имота сграда с ид.23947.501.204.8 с площ 40 м2 и навес с метални профили с площ 198 м2. Определяне на пазарна цена за продажба (вх.№07-02-76/23.11.2023г) /Прекратяване на съсобственост с Денчо Карамихов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“.

20. Одобряване на схема за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, на територията на Община Дряново - за лични нужди, в УПИ I – „комплексно жилищно строителство“ от кв.3 по регулационния план на гр. Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем (вх.№2200-1428/24.11.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

21. Съгласие за членство на председателя на Общински съвет - Дряново в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ (вх.№15-00-16/27.11.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 
Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел "Общински съвет", подраздел "On-line излъчване".

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.3/30.11.2023г)

 

 

МАТЕРИАЛИ по т.т.1-10 за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.3/30.11.2023г)МАТЕРИАЛИ по т.т.11-21 за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.3/30.11.2023г)

 


 


2023-11-28 15:40:29