Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.12.2023г от 14.00 часа, Протокол №4

На 29.12.2023г (петък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 4-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Завишаване на плана на бюджета на Исторически музей Дряново (вх.№39-00-30-1/19.12.2023г) /Във връзка с предложение от Директора на ИМ/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКБИД“.

3.     Даване на съгласие за отпускане на временна безлихвена помощ на НЧ „Дряновска пробуда-2008“ (вх.№61-00-149/19.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение на Общински съвет Дряново №818 по Протокол №79 от 30.05.2023г (вх.№07-00-102/15.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев - кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Програма за развитие на туризма на община Дряново за периода 2021 – 2027 година (вх.№07-00-105/18.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Приемане на нова наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Дряново (вх.№07-0-96/12.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Дряново (вх.№0700-97/12.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Приемане на Политика за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (вх.№07-00-103/15.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Осъвременяване размера на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин приложим в Община Дряново за 2024г (вх.№07-00-112/20.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на Община Дряново, както и приемане размера на промила за облагане с такса „Битови отпадъци“ през 2024г (вх.№07-00-107/19.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.  Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за доставка на нови съдове за смет за нуждите на Община Дряново (вх.№07-00-109/19.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Даване на съгласие за предоставяне и сключване на договор с областен управител на Област Габрово за безвъзмездно управление в полза на Община Дряново на имот частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 23947.501.1451.1 по кадастралната карта и кадастралният регистър на гр. Дряново (вх.№07-00-110/19.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

13.  Одобряване на партньорство на Община Дряново по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (вх.№12-00-392-1/20.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, и определяне на месечна наемна цена (вх.№2200-1754/18.12.2023г) /Във вр.с молба на ЕТ „Йорданов – С – Костадин Йорданов“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

15.  Даване на съгласие за извършване на продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Сграда с идентификатор 23947.501.9781.5 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, с площ 109 кв.м, разположен в Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9781 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ II – за обществено обслужване и търговия от кв.66 по РП на града (вх.№5800-172/20.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16.  Одобряване на окончателен проект на генерален план на организация на движението (ГПОД) за гр. Дряново, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/24.10.2022г за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване (вх.№07-00-106/18.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.  Искане за издаване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за подземно кабелно трасе 20 kV от СРС на ВЕЛ 20 kV в ПИ с идентификатор 23947.35.199 по КККР на гр. Дряново до БКТП в ПИ с идентификатор23947.41.28, м. „Матея“ по КККР на гр. Дряново (вх.№3-03-23/12.12.2023г) /Във вр.с искане от „ЕВСТИ“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на водопровод за водоснабдяване на с. Керека от помпена станция „Длъгня“, намираща се в ПИ 21261.66.214 по КККР на с. Длъгня, общ. Дряново, до НВ „Керека“ в ПИ с проектен идентификатор 36751.94.10 (вх.№3-38-8/12.12.2023г) /Във вр.с Решение №761 от 27.02.2023г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на водопровод за присъединяване на ПИ с идентификатор 23947.45.81 по КККР на гр. Дряново (вх.№3-38-27/13.12.2023г) /Във вр. със заявление от Енчо Филеков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 81726.12.33 по КККР на с. Чуково, общ. Дряново (вх.№3-39-33/18.12.2023г) /Във връзка с Решение №872 от 28.07.2023г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.  Определяне на представител и заместник-представител на Община Дряново в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ (АОСТКИН) (вх.№07-00-98/13.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „МДСТ“; ПК „ОКБИД“; ПК „ОбАОбРС”.

22.  Избиране на представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, за мандат 2023-2027г (вх.№07-00-99/13.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС”.

23.  Избиране на представител на Община Дряново в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, за мандат 2023-2027г (вх.№07-00-100/13.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24.  Избиране на състав на Комисия за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ за мандат 2023-2027 година (вх.№07-00-111/19.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС”.

25.  Актуализиране състава на Временна комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт, създадена с Решение №846/30.05.2023г на Общински съвет – Дряново за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели (вх.№08-00-49/14.12.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

26.  Създаване на Временна комисия за промяна/приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№08-00-50/14.12.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №4/29.12.2023г)

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите от дневния ред, приети на проведените на 20 и 21 декември заседания на комисиите

 


2023-12-22 14:30:45