Промяна в начина на провеждане на извънредното заседание на ОбС-Дряново на 17.01.2024г

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08-00-1-1/17.01.2024г.

 

До

Общински съвет – Дряново

Кмета на Община Дряново

Областен управител на област Габрово

 

ОТНОСНО: Промяна в начина на провеждане на извънредното заседание на Общински съвет – Дряново, свикано с покана с изх.№08-00-1/16.01.2024г за 17.01.2024г.

 

            Уважаеми колеги,

Във връзка с изпратената ви на 16.01.2024г покана и материали за извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, насрочено за 17.01.2024г, и отправени препоръки относно начина на провеждане на заседанието Ви информирам, че извънредното заседание на Общински съвет – Дряново ще се проведе присъствено в Заседателната зала на Община Дряново, като денят, часът и проекта за дневен ред на заседанието не се променят, а именно:

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.01.2024г (сряда) от 16 00 часа в Заседателната зала, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ в размер на 50 000 лв (вх.№62-00-10-1/16.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ


2024-01-17 14:46:11