Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 31.01.2024г от 14.00 часа, Протокол №6

 

На 31 януари 2024г (сряда) от  13:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 6-тото заседание на Общински съвет - Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.020-0044-С01 от дата 08.01.2024г за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Дряново“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г (вх.№07-00-5/16.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.     Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.020-0044-С01 от дата 08.01.2024г за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Дряново“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г (вх.№62-00-188/17.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.     Даване на съгласие за кандидатстване на Община Дряново за финансиране по Процедура на подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.731, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г, с проектно предложение „Подмяна подова настилка на сцена и доставка на озвучителна техника за Сграда за култура и изкуство“ (вх.№62-00-10-1/17.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКБИД“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Изменение на чл.2, чл.15 и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№07-00-101/15.12.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Актуализиране на състава на Съвет по въпросите на социалните услуги (вх.№07-01-25/10.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Приемане на Общински план за младежта за 2024г (вх.№07-00-10/22.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „МДСТ“; ПК „ОКБИД“.

8.     Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2023г (вх.№07-00-9/22.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново, за 2023 година (вх.№07-00-8/19.01.2024г)
Вносител: Ангел Ангелов – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №695/09.11.2023г.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“.

10.   Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2023г до 31.12.2023г (вх.№58-00-50/22.01.2024г)
Докл.: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11.   Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2024–2025 год. (вх.№07-00-1/05.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година (вх.№07-00-3/15.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.   Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Дряново за периода 2024 – 2027 година (вх.№07-01-50/18.01.2024г)
Вносител
: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.   Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново за 2024 година (вх.№07-00-12/24.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

15.   Даване на съгласие за извършване на продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-325 от кв.58 по плана на село Гостилица (вх.№07-01-49/18.01.2024г) /Във връзка с молба от Константин Златев – собственик на построените в имота сгради./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16.   Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба, определяне на начална пазарна цена и начин за продажба на движими вещи, общинска собственост – леки автомобили (вх.№07-00-11/23.01.2024г) /Лек автомобил УАЗ 452 Д и лек автомобил УАЗ 469 Б/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17.   Откриване на процедура за отдаване под наем, определяне на месечна наемна цена и конкурсни условия за недвижим имот – Сграда за търговия /Лавка/ с идентификатор 23947.501.1827.5 по КК на гр. Дряново с площ от 85 кв.м, находяща се в имот - публична общинска собственост, с идентификатор 23947.501.1827 по КК на гр. Дряново на адрес: гр. Дряново, ул. „Васил Левски“ №16 (вх.№58-00-30/22.01.2024г) /Сграда в двора на СУ „Максим Райкович“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

18.   Откриване на процедура за отдаване под наем, определяне на месечна наемна цена и конкурсни условия на обособена част от Сграда с идентификатор 23947.501.296.1 /Лавка/, разположена в Училищна сграда на ПГИТ „Рачо Стоянов“, с площ на обособената част 60 кв.м, находяща се в имот - публична общинска собственост, с идентификатор 23947.501.296 по КК на гр. Дряново на адрес: гр. Дряново, ул. „Трети март“ №23 (вх.№58-00-35/22.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

19.   Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: Поземлен имот с ид. 81726.501.16 по КК на с. Чуково – 56 кв.м, заедно с построената в него сграда с идентификатор 81726.501.16.1 по КК на с. Чуково с площ 55 кв.м, поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост (вх.№07-00-14/24.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20.   Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 23947.501.9781.5 по КК на гр. Дряново с площ 109 кв.м, разположена в ПИ с ид. 23947.501.9781 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ II – за обществено обслужване и търговия от кв.66 по РП на града, заедно с отстъпеното право на строеж (вх.№07-00-13/24.01.2024г) /Във връзка с Решение №40 от 29.12.2023г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

21.   Даване на съгласие за учредяване право на строеж на петно с площ 41 кв.м в УПИ II от кв.18 по РП на град Дряново, в който попада Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1939 по КККР на гр. Дряново - частна общинска собственост. Определяне на начална пазарна цена за учредяване правото на строеж (вх.№22-00-1860/24.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22.   Допълване и одобряване на схема на паркингите в град Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа (вх.№58-00-39/25.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

23.   Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения  на техническата инфраструктура и сервитут на подземно трасе на кабелна линия 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в УПИ III от кв.99 по плана на гр. Дряново, до ТП „15 Успех“ в ПИ с идентификатор 23947.501.1023 по КККР на гр. Дряново през имоти публична общинска собственост (вх.№3-23-1/24.01.2024г) /Във вр. със заявление на „Блютан“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24.   Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на община Дряново (вх.№07-00-15/24.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

25.   Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на кметство Гостилица (вх.№07-00-16/24.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

26.   Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на кметство Ганчовец (вх.№07-00-17/24.01.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

27.   Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.10.2023г – 31.12.2023г (вх.№08-01-2/11.01.2024г)
Докл.: Александър Македонски – председател на ПК „ФИПКОП“.
Становище:
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел "Общински съвет", подраздел "On-line излъчване".

 

 

ПОКАНА за 6-тото заседание на ОбС-Дряново на 31.01.2024г

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите за заседанието на ОбС-Дряново, приети на проведените на 25.01.2024г заседания на комисиите


МАТЕРИАЛИТЕ  за 6-тото заседание на ОбС-Дряново са публикувани в раздел МАТЕРИАЛИ, подраздел ОБС.


2024-01-26 23:24:20