Предложение относно утвърждаване на проекта за бюджет за 2024г на Община Дряново

Утвърждаване на проекта за бюджет за 2024 – проект за решение

Приложение №1: Списък капиталова програма

Приложение №2: Индикативен разчет средства ЕС)

Приложение №3: Списък на читалища регистрирани в Община Дряново

Приложение №4: Списък лица транспортни разходи

Приложение №5: Численост на персонала и разходите за работни заплати в делегираните от държавата дейности

Приложение №6: Численост на персонала и средства за работни заплати в местни дейности

Приложение №7: Разчети местни дейности - Общинска администрация Дряново

Приложение №8: Разчети местни дейности - Община Дряново

Приложение №9: Разчети държавни дейности - Общинска администрация Дряново

Приложение №10: Разчети държавни дейности - Община Дряново

Приложение №11: Преходни остатъци 2023 г  

Приложение №12: Справка общински дълг

Приложение №13: Списък на второстепенни разпоредители с бюджет в Община Дряново

Протокол от проведеното публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024


2024-02-08 21:33:46