Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.02.2024г от 14.00 часа, Протокол №7

 На 29.02.2024г (четвъртък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 7-мото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Приемане на Годишен план за изпълнение дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2024 г (вх.№07-00-19/15.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“ПК „ЗСДЖН“.

3.    Актуализиране на Общински план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024 - 2025) (вх.№07-00-20/16.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Приемане на План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2024г и Отчет за 2023г (вх.№07-01-177/20.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „МДСТ“; ПК „ОКБИД“; ПК „ФИПКОП“.

5.    Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, по одобрено със Заповед №РД-01-5/19.01.2024г на Министъра на МТСП Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ (вх.№07-00-21/20.02.2024г)Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „ЗСДЖН“.

6.    Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2024 - 31.12.2024г във връзка с прилагане разпоредбите на § 26 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г (вх.№07-01-166/14.02.2024г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“.

7.    Проект на местна инициатива „Красиво Дряново“ (вх.№07-01-159/09.02.2024г) /Процедура за кандидатстване за периода 2024 – 2027г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.    Утвърждаване на проекта за бюджет за 2024г на Община Дряново (вх.№07-00-18/29.01.2024г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Утвърждаване на проекта за бюджет за 2024 – проект за решение

Приложение №1: Списък капиталова програма

Приложение №2: Индикативен разчет средства ЕС  (публ. на 08.02.2024г)

Приложение №3: Списък на читалища регистрирани в Община Дряново

Приложение №4: Списък лица транспортни разходи

Приложение №5: Численост на персонала и разходите за работни заплати в делегираните от държавата дейности

Приложение №6: Численост на персонала и средства за работни заплати в местни дейности

Приложение №7: Разчети местни дейности - Общинска администрация Дряново

Приложение №8: Разчети местни дейности - Община Дряново

Приложение №9: Разчети държавни дейности - Общинска администрация Дряново

Приложение №10: Разчети държавни дейности - Община Дряново

Приложение №11: Преходни остатъци 2023г

Приложение №12: Справка общински дълг

Приложение №13: Списък на второстепенни разпоредители с бюджет в Община Дряново

Протокол от проведеното публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024

9.    Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" през 2024г (вх.№12-00-37/21.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

10. Даване на съгласие за предоставяне чрез дарение на движима вещ - частна общинска собственост (вх.№48-00-12/21.02.2024г) /Дарение на автобус на СТД „Бачо Киро“/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) (вх.№3-03-23/05.02.2024г) /Във връзка с искане от „ЕВСТИ“ ООД и Решение №42 от 29.12.2023г на ОбС-Дряново/
Приложения към материала
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12. Определяне на пазарна цена за продажба на ПИ с идентификатор 23947.501.1160 по КК на гр. Дряново /общинска собственост/ с площ от 308 кв.м, представляващ 308/730 идеални части от УПИ IV за „жилищни нужди“ от кв.66 по рег. план на гр. Дряново (вх.№07-01-181/22.02.2024г) /Във вр.с Решение №789 от 30.03.2023г и молба от Милен Стоянов, Антон Стоянов и Бина Стоянова/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13. Определяне на пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 23947.501.82 по КК на гр. Дряново с площ 944 кв.м, за който е отреден УПИ VI от кв.33 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№07-01-182/22.02.2024г) /Във вр.с Решение №925 от 26.09.2023г и заявление от Адем Сулев и Алиджан Сулев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14. Определяне на пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-325 от кв.58 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№22-00-71/22.02.2024г) /Във вр.с Решение №68 от 31.01.2024г и заявление от Константин Златев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на подземно кабелно ел. захранване за УПИ IV-1066 от кв.137 и УПИ II-9748 от кв.138 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№3-04-1/14.02.2024г) /Във връзка с искане от ЕРП Север АД/
Графична част ЧПУП-план-схема

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитути на подземни трасета за присъединяване на УПИ XI-551 и УПИ ХII-552 от кв.3 по плана на с. Керека, общ. Дряново, към електропреносната система и водопроводната мрежа през имот публична общинска собственост (вх.№3-23-2/13.02.2024г) /Във връзка със заявление от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на подземно кабелно ел. присъединяване на фотоволтаична инсталация, разположена върху покрива на съществуваща сграда (училище) в УПИ I от кв.41 по регулационния плана на гр. Дряново до ТУО на ТП-19 в сграда с идентификатор 23947.501.414.1 и до ТУО на ТП-4 в сграда с идентификатор 23947.501.1938.1 по КККР на гр. Дряново (вх.№3-04-2/21.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на подземно кабелно ел. захранване от фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуващата сграда на Кметство Царева ливада в УПИ VIII-507 от кв.29 по плана на с. Царева ливада до МТП-1 в ПИ с идентификатор 12677.224.201 по КККР на с. Царева ливада, общ. Дряново (вх.№3-04-3/21.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово на 14 март 2024г (четвъртък), свикано с покана с изх.№ АВК-01-66/12.02.2024г на Председателя на Асоциацията (вх.№06-00-35/20.02.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Приемане на решение от Общински съвет - Дряново за съгласие за изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в ПИ с идентификатор 23947.272.454 по КК на гр. Дряново (вх.№08-01-3-1/14.02.2024г)
Проектно предложение за паметник на Аврам Стамболски
Докл.: Александър Македонски – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

ПОКАНА за 7-мото заседание на ОбС-Дряново на 29.02.2024г

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ за 7-мото заседание на ОбС-Дряново са публикувани в Раздел МАТЕРИАЛИ, подраздел ОБС.

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на проведеното на 22.02.2024г съвместно заседание на комисиите


Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел "Общински съвет", подраздел "On-line излъчване".2024-02-24 23:04:08