Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.03.2024г от 13.00 часа, Протокол №8

 На 28 март 2024г (четвъртък) от 13:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 8-мото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Определяне на представител на Община Дряново в състава на Колективния върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ на територията на общините Дряново и Трявна (вх.№62-00-38/19.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021-2027г) за 2023г“ (вх.№07-00-26/13.03.2024г)
- Проект за решение
- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО за 2023г
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2024г - 31.12.2024г“ (вх.№07-00-25/13.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

5.     Удължаване на срока за връщане на временна финансова помощ, предоставена от Община Дряново на Сдружение МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ (вх.№62-00-37/18.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Включване на обект в разчета за капиталовите разходи финансирани със собствени средства за 2024 год. (вх.№07-00-28/18.03.2024г) /Закупуване на климатик за сградата на кметство с. Ганчовец/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“ПК „ОбАОбРС“.

7.     Промени на разчети във функция „Здравеопазване“ от бюджета на Община Дряново за 2024 год. (вх.№07-00-31/19.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „ЗСДЖН“.

8.     Добив на стояща дървесина на корен от гражданите на Община Дряново, за задоволяване нуждите им за отоплителния сезон, от гора Общинска собственост (вх.№07-01-201/06.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Промяна в избора на лице, за осъществяване управлението, стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските територии, собственост на Община Дряново (вх.№07-00-32/19.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Определяне на пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-325 от кв.58 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№22-00-71/20.03.2024г) /Във вр.с Решение №68 от 31.01.2024г и заявление от Константин Златев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Одобряване на Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново, допълване и одобряване на схема на паркингите в град Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа (вх.№43-00-1/19.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“ПК „ОбАОбРС“.

12.  Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Дряново, утвърждаване на ред и условия за разпределението на общия брой автомобили между превозвачите, определяне на минимална и максимална цена за километър пробег и определяне броя и местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на общината (вх.№07-00-33/20.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2021 - 2028 год. за 2023г (вх.№07-00-30/18.03.2024г)
- Предприети мерки през 2023г във връзка с изпълнение на програмата за опазване на околната среда

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности за управление на отпадъците на територията на община Дряново за 2023 г (вх.№07-00-29/18.03.2024г)
- Изпълнени дейности през 2023г
 по програмата за управление на отпадъците
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15.  Предложение от Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ относно попълване на списъка с предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново (вх.№08-01-6-1/21.03.2024г)
Докл.: Надежда Киселкова-Юмерова – председател на Временната комисия.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Даване на съгласие за предоставяне чрез дарение на движима вещ - частна общинска собственост (вх.№07-01-219/21.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.  Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№47-00-13/21.03.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №8/28.03.2024г)


СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите за 8-мото заседание на ОбС-Дряново, приети на проведеното на 21.03.2024г съвместно заседание на комисиите


Заседанието на ОбС-Дряново ще се излъчва на живо

на сайта на Община Дряново,

раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”

 

 

Материалите за заседанието на ОбС са публикувани и в раздел МАТЕРИАЛИ, подраздел ОБС.



2024-03-22 14:31:04