Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.04.2024г от 13.30 часа, Протокол №9

 На 30.04.2024г (вторник) от 13:30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 9-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за обезпечаване на част от авансово плащане за 2024г към Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ (вх.№62-00-51/05.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.    Заповед №РД-02-03-67/11.04.2024г на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №110 от Протокол №8/28.03.2024г на Общински съвет – Дряново в частта по т.I, съгласно която са приети Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централна градска част на град Дряново (вх.№43-00-1-4/12.04.2024г)

4.    Допълване и одобряване на схема на паркингите в гр. Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа (вх.№07-00-49/24.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

5.    Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2023г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):

1)   НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№61-00-24-14/08.04.2024г);

2)   НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№61-00-24-4/26.03.2024г);

3)   НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№61-00-24/25.03.2024г);

4)   НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№61-00-33/14.03.2024г);

5)   НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№61-00-37/25.03.2024г);

6)   НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№61-00-24-5/29.03.2024г);

7)   НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№61-00-39/27.03.2024г);

8)   НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№61-00-31/13.03.2024г);

9)   НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№61-00-24-12/29.03.2024г);

10) НЧ „Светлина-1922” с. Скалско (вх.№61-00-24-11/28.03.2024г);

11) НЧ „Селянин 1902“ с. Руня (вх.№61-00-24-13/01.04.2024г);

12) НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№61-00-30/12.03.2024г);

13) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№61-00-38/26.03.2024г).

СтановищеПК „ОКБИД“.

6.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2024г (вх.№07-00-43/16.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“.

7.    Приемане на „Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 - 2023г на Плана за интегрирано развитие на Община Дряново (2021-2027г)“ (вх.№07-00-44/16.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

8.    Даване на съгласие за кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование" 2021-2027 г (вх.№07-00-42/16.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

9.    Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№07-00-41/15.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

10. Включване в капиталовата програма на Община Дряново за 2024г на обект: прикачен инвентар: ремарке – едноосно, с тристранно изсипване (вх.№07-00-39/04.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11. Компенсирана промяна на обекти, включени в „Списък на обекти, предлагани за финансиране през 2024г с целева субсидия, собствени бюджетни средства и преходни остатъци и други средства“ (вх.№07-00-46/22.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”‘ ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ”.

12. Включване в капиталовата програма на Община Дряново за 2024г на обект: „Изграждане на асансьор за адаптиране на съществуваща сграда /дом за пълнолетни лица с деменция/, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/26.01.2021г“, в гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, ул. „Димитър Крусев“ №26 (вх.№12-00-37/25.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

13. Изключване на обект от капиталовата програма за 2024г на Община Дряново (вх.№07-00-50/25.04.2024г) /Проектиране на ремонт на физкултурен салон в двора на СУ "Максим Райкович"/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

14. Еднократна финансова помощ за храм „Свето Успение Богородично“, с. Царева ливада (вх.№22-00-456/16.04.2024г) /За финансиране изографисването на храма/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКБИД“.

15. Еднократна финансова помощ за храмовете в гр. Дряново (вх.№62-00-26/15.04.2024г) /Предоставяне на дарение от Община Дряново за храм „Св. Въведение Богородично“, храм „Св. Никола“ и храм „Св. Троица“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОКБИД“.

16. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на Община Дряново (вх.№07-00-36/04.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

17. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Царева ливада  (вх.№07-00-37/04.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

18. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Гостилица (вх.№07-00-38/04.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

19. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Ганчовец  (вх.№07-00-35/04.04.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

20. Предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) (вх.№3-38-11/04.04.2024г) /Във вр. със заявление от „Бианка ММ“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21. Предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) (вх.№07-00-40/11.04.2024г) /Във вр. със заявление от Енчо Филеков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитути на подземно трасе за присъединяване на ПИ с идентификатор 23947.45.81 по КККР на гр. Дряново към водопроводната мрежа през имот публична общинска собственост (вх.№3-23-3/16.04.2024г) /Във вр. със заявл. от Енчо Филеков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

23. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ X-7 и УПИ II-7 от кв.2 и кв.1 от кв. „Цинга“, гр. Дряново (вх.№3-04-7/11.04.2024г) /Във вр. със заявление от Даниела Денева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ I от кв.27а по регулационния план на гр. Дряново (вх.№3-04-9/11.04.2024г) /Във вр. със заявление от Община Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

25. Допускане изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ III-2 от кв.4 по регулационния план на с. Зая, община Дряново (вх.№3-04-26-3/16.04.2024г) /Във вр. със заявление от Павел Ангелов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

26. Покана за редовно общо събрание на съдружниците на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (62-00-59/22.04.2024г) /Във вр. с покана от Управителя на Дружеството с изх.№27 от 09.04.2024г /
Докладва: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

27. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 08 май 2024г (вх.№27-00-44/24.04.2024г) /Във вр. с покана на  Управителя на Дружеството с изх.№РД02-1551/12.04.2024г/
Докладва: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите от проекта за дневен ред

 

 

Предложенията по проекта за дневен ред са публикувани също и в раздел МАТЕРИАЛ, подраздел ОБС2024-04-26 16:20:45