Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.05.2024г от 13.30 часа, Протокол №10

 На 29.05.2024г (сряда) от 13:30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 10-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

2.     Предложение от ПК „ОКБИД“ относно: Приемане на промени в Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”  за дряновски ученици и студенти (вх.№08-01-15/17.05.2024г)
Докл.: Любомир Йорданов – председател на ПК „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност“.
Становище: ПК „ОКБИД“ПК „МДСТ”.

3.     Предложение от ПК „ОКБИД“ относно: Определяне на числения и поименния състав на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2023-2027г.
Докл.: Любомир Йорданов – председател на ПК „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност“.

4.     Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (вх.№08-01-14/17.05.2024г)
Докл.: Надежда Киселкова-Юмерова – председател на Временната комисия към ОбС-Дряново, създадена с Решение №51 от Протокол №4/29.12.2024г.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.     Удостояване на Антоанета Александрова Ставрева с почетно звание „Заслужил гражданин на Дряново“ (вх.№61-00-60/21.05.2024г)
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКБИД“ПК „ФИПКОП”ПК „УТСГВСЕ”ПК „ОбАОбРС“; ПК „МДСТ”.

6.     Определяне продължителността на работното време и размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново, считано от 01.05.2024г:

6.1. Предложение с вх.№08-01-11/14.05.2024г относно: Определяне продължителността на работното време и размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново. Вносител: Пламен Обрешков – общински съветник.

6.2. Предложение с вх.№08-01-13/14.05.2024г относно: Промяна и определяне продължителността на работното време и размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново. Вносител: Михаил Ганчев – общински съветник.

Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКБИД“; ПК „МДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.     Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, приета с Решение №42/28.01.2008г на Общински съвет - Дряново (Протокол №4), в Раздел VIII - Такси за гробни места (вх.№07-00-59/21.05.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРС“.

8.     Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, приета с Решение №42/28.01.2008г на Общински съвет - Дряново (Протокол №4) (вх.№07-00-60/21.05.2024г) /Изм. на чл.23/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Включване в капиталовата програма на Община Дряново за 2024г на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено улично осветление на община Дряново, включващ населените места гр. Дряново, с. Царева ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец“ (вх.№50-00-250-3/17.05.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

10.   Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово на 04 юни 2024 г. (вторник), свикано с покана с изх.№ АВК-01-176/26.04.2024г на председателя на Асоциацията (вх.№06-00-80/15.05.2024г)
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

11.   Предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /3033/ (вх.№07-00-56/16.05.2024г) /Промяна предназначение на земеделска земя във вр. със заявление на „Сън Електрик 2010“ ЕООД/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”ПК „УТСГВСЕ”.

12.   Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№22-00-407-2/21.05.2024г) /Във вр. с молба от Василка Ангелова/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

13.   Промяна на вида на собствеността и начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост: Поземлен имот с проектен идентификатор 66977.501.403 по КК на с. Славейково с площ 18 кв.м, представляващ 18/3158 идеални части от УПИ IV-55,56 „за жилищни нужди“ от кв.21 по регулационния план /РП/ на с. Славейково (вх.№07-00-58/21.05.2024г) /Във вр. с преписка на Валентина Ал-Шаир/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”ПК „УТСГВСЕ”.

14.   Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба и определяне на начална пазарна цена за продажба на ПИ с идентификатор 81726.501.16 по КК на с. Чуково, заедно с построената в него сграда с ид. 81726.501.16.1 (вх.№22-00-251/21.05.2024г)
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”ПК „УТСГВСЕ”.

15.   Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП) за трасе на въздушно ел. захранване за присъединяване на ПИ с идентификатор 23947.45.81 по КККР на гр. Дряново (вх.№07-00-40/20.05.2024г) /Във вр. със заявление от Енчо Филеков/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

16.   Искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 23947.47.344, образуван от ПИ с идентификатор 23947.47.117 по КККР на гр. Дряново (вх.№3-03-2-1/20.05.2024г) /Във вр. със заявление от Недка Атанасова/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

17.   Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на подземно водопроводно отклонение и трасе на подземна кабелна линия 400V за захранване на УПИ ХIII-51 от кв.6 по регулационния план на с. Длъгня, общ. Дряново (вх.№3-04-12-1/15.05.2024г) /Във вр. със заявление от Марин Симеонов/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

18.   Допускане изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ IX-58 и УПИ VII-58 от кв.9 по регулационния план на с. Скалско, общ. Дряново (вх.№3-04-14-1/20.05.2024г) /Във вр. със заявление от Пенка Семова/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

19.   Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут на трасе на подземно кабелно ел. захранване за УПИ IV-1066 от кв.137 и УПИ II-9748 от кв.138 по регулационния план на гр. Дряново през имот публична общинска собственост (вх.№3-23-5-1/20.05.2024г) /Във вр. със заявление на „ЕРП СЕВЕР“ АД/
ВносителТрифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”ПК „ФИПКОП”.

20.   Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитути на подземно кабелно трасе 20 kV през ПИ с идентификатор 23947.35.199 - публична общинска собственост с НТП - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Дряново (вх.№3-23-4-2/22.05.2024г) /Във вр. със заявление на „ЕВСТИ“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

21.   Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на подземно водопроводно отклонение за захранване на УПИ VI-380 от кв.48 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№3-04-13-2/22.05.2024г) /Във вр. със заявление от Георги Добрев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново

 


 

 

Заседанието на ОбС-Дряново

ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново,

раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”


 


2024-05-23 22:47:43