Заседание на ОбС-Дряново на 27 юни, четвъртък

 

На 27.06.2024г (четвъртък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 11-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Дряново и Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общностни за Развитие и Алтернатива“ (вх.№07-00-65/13.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРС“.

3.    Завишаване на цените на входните такси за посещение в експозициите на Исторически музей – Дряново (вх.№39-00-12-1/06.06.2024г) /Промяна на чл.26 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОКБИД“.

4.    Приемане на изменение и допълнение към Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дряново (вх.№07-00-66/13.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

5.    Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево за период 2021 - 2028 г. за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол (вх.№07-00-64/12.06.2024г)

-      Регионална програма за управление на отпадъците (РПУО) - проект за решение

-      РПУО 2021-2028

-      Приложение към РПУО 2021-2028

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРС“.

6.    Актуализация на бюджета на Община Дряново за 2024г (вх.№07-00-69/18.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

7.    Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№07-00-68/18.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРС“.

8.    Даване на съгласие за извършване на продажба на имоти - частна общинска собственост - в пакет, представляващи: Сграда с идентификатор 23947.501.9781.4 по КК на гр. Дряново с площ 163 кв.м и Сграда с идентификатор 23947.501.9781.3 по КК на гр. Дряново с площ 81 кв.м, разположени в Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9781 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, за който е отреден УПИ II за обществено обслужване и търговия от кв.66 по РП на града (вх.№22-00-461-1/18.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

9.    Даване на съгласие за извършване на продажба на имоти - частна общинска собственост – в пакет, представляващи: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.991 с площ 306 кв.м, Поземлен имот с идентификатор 23947.501.992 с площ 462 кв.м и Поземлен имот с идентификатор 23947.501.993 с площ 412 кв.м по КК на гр. Дряново, попадащи в УПИ VIII – „комплексно жилищно строителство и търговия“ от кв.97 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№22-00-458-1/18.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС“.

10. Промяна на вида на собственост на имот публична общинска собственост: УПИ V от кв.1 по плана на с. Соколово, общ. Дряново, заедно с построената в него Масивна сграда /Кметство, Детска градина и сладкарница/ (вх.№07-00-70/18.06.2024г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

11. Определяне на начална пазарна цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор 23947.501.2084 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ IX -„за гаражи“ от кв.18 по регулационния план на гр. Дряново с площ 326 м2 (вх.№22-00-572-1/14.06.2024г) /Във връзка с Решение №924 от 26.09.2023г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12. Предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) (вх.№3-04-15-1/17.06.2024г) /Във вр. със Заявление на „С ТЕХНОЛОДЖИС 21“ ООД, собственик на ПИ 14859.62.128 по КККР на с. Геша/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

13. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут на трасе на подземна телекомуникационна мрежа (вх.№3-23-6/17.06.2024г) /Във вр. със Заявление от „А1 България“ ЕАД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

14. Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за кв.64 по регулационния план на гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№3-04-6-1/12.06.2024г) /Във вр. със започната процедура от Община Дряново за изграждане на нови паркинги/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

15. Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, насрочено за 12 юли 2024г (вх.№06-00-105-1/18.06.2024г) /Покана от Председателя на Асоциацията с изх.№АВК-01-221 от 18.06.2024г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №11/27.06.2024г)

 

Материалите за заседанието на ОбС са публикувани в раздел МАТЕРИАЛИ, подраздел ОБС и в раздел ЗАСЕДАНИЯ

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведените на 19.06.2024г заседания на комисиите

 

Заседанието на ОбС-Дряново

ще се излъчват на живо в сайта на Община Дряново,

раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”

 

 

 

 

 


2024-06-21 11:39:24