Проект на дневен ред за 38-мото заседание на ОбС-Дряново на 05 май 2010г.

На 05 май 2010г. /сряда/ от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 38-мото заседание на Общински съвет Дряново, свикано от Председателя на ОбС, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Годишен финансов отчет на „Регионално депо за отпадъци Севлиево” ООД за 2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

3.      Годишен финансов отчет на „Заря” ЕООД в ликвидация за 2009 година.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

4.      Годишен финансов отчет на фирма „Колю Фичето” ЕООД за 2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

5.      Оздравителна програма за управление на фирма „Колю Фичето” ЕООД – Дряново за 2010г.
Докл.: инж.Стоян Петров – управител на „Колю Фичето” ЕООД.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

6.      Годишен финансов отчет на „ОМБАЛ-Дряново” ЕООД за 2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРС”.

7.      Предложение от управителя на „ОМБАЛ-Дряново” ЕООД за продажба и бракуване на ДМА на дружеството.
Докл.: д-р Пламен Лаков – управител на „ОМБАЛ-Дряново” ЕООД.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

8.      Утвърждаване на годишна наемна цена и начин за отдаване под наем на язовир находящ се в землището на с. Янтра и язовир находящ се в землището на с. Гостилица.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Утвърждаване на годишна наемна цена и начин за отдаване под наем на язовир находящ се в местността „Лъката” землището на с. Туркинча, язовир находящ се в землището на с. Ганчовец и гр. Дряново /заводски язовир/ и язовир находящ се в землището на гр. Дряново /язовир „Кацата”/.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Предоставяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за ползване от земеделски стопани.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

11.  Неизпълнение на задължения на „ПИ АЙ” ЕООД по договор за покупко- продажба №141 от 18 юли 2008 год. на общински имот (УПИ 4, кв.18).
Вносител: Емил Попов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

12.  Участие на Община Дряново в „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

13.  Увеличаване бюджета на Исторически музей по приходната и разходната част за 2010г., с постъпилите допълнително парични средства.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

14.  Предложение до ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” относно Предприемане на действия за изграждане на Временен приют за безстопанствени животни на територията на Община Дряново.
Докл.: Михаил Ганчев – председател на ПК „УТСГВСЕ”.


2010-04-30 14:25:46