Дневен ред за 48-мото заседание на ОбС-Дряново /извънредно/ на 07.01.2011г

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание, което ще се проведе на 07.01.2011 год. /петък/ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Коригиране на Решение №384/29.01.2010г. на Общински съвет – Дряново, във връзка с кандидатстването на Община Дряново по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

 

 

С уважение,

 

 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2011-01-06 15:24:37