Дневен ред за 52-рото заседание на ОбС-Дряново на 29 март 2011г., вторник

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Промяна на бюджета на Община Дряново за 2011г. (вх.№0700-64/21.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. (вх.№2400-125/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

4.      Приемане на Общински план за действие за 2011г. за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (вх.№0700-62/18.03.2011г.)
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

5.      Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново за 2011 година. (вх.№0700-65/21.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

6.      Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за ползване от земеделски стопани. (вх.№94Н-19/16.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

7.      Предложение от ПК „УТСГВСЕ” относно  Предприемане на действия за смяна начина на трайно ползване за поземлен имот №109017 в землището на с. Гостилица. (вх.№2600-117/24.03.2011г.
Докл.: Михаил Ганчев – председател на ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”.

8.      Прекратяване изплащането на възнаграждението общински съветник за периода 01.04.-30.04.2011г. (вх.№7701-7/25.03.2011г.)
Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.

9.      Частично изменение на Подробния устройствен план -план за регулация и застрояване на гр. Дряново за УПИ V, отреден за комплексно жилищно строителство и търговия от кв.86 по регулационния план на града. (0700-58/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Частично изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на гр. Дряново за кв.105, кв.133 и кв.126 и откриване на нова улица с уширение с осови точки 501а, 501б, 501в, 501г, 501д и 501е. (вх.№94П-12/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на с. Караиванца за кв.4 и кв.21. (вх.№94И-10/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе водопровод за захранване и водоснабдяване на ПИ 004029, местност „Дряновски лъки”, в землището на с. Ганчовец, което минава през общински имот /публична общинска собственост/. (вх.№2600-87/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

13.  1) Изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за водоснабдяване на ПИ 66997.32.58 по КК, местност „ЛАНА ДЕРЕ”, в землището на с. Славейково.
2) Право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе водопровод през общински имот /публична общинска собственост/. (вх.№2600-114/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

14.  1) Изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за ел.захранване на помпена станция в ПИ 200001 в землището на с. Гостилица.
2) Право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе за ел.захранване през общински имот /публична общинска собственост/. (вх.№0700-67/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

15.  1) Изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за ел.захранване на ПИ 082003, местност „Гьола”, в землището на с. Длъгня.
2) Право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе за ел.захранване през общински имот /публична общинска собственост/ (вх.№94П-18/23.03.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.


2011-03-25 15:27:13