Тържествено заседание на ОбС-Дряново, 05.10.2011г.

ПОКАНА

На основание чл.130 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, във връзка с чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.54 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 05.10.2011 год. /сряда/ от 17 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Връчване на Удостоверения за присъдено звание ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Добромир Делчев Карамаринов и на Димитър Савов Матеев /посмъртно/.

  

С уважение,

 

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ

За Председател на Общински съвет – Дряново

Съгласно Писмо с вх.№7701-68/21.09.2011г.


2011-09-28 09:15:11