Дневен ред за първото работно заседание на ОбС, мандат 2011-2015

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т.2 на Решение №7/19.12.2011г. на Общински съвет – Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 22.12.2011г. (четвъртък) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Избор на заместник председател/и/ на Общински съвет – Дряново.
Докл.: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.

2.      Създаване на Постоянни комисии към ОбС – брой, предмет на дейност и числен състав.
Докл.: Мариана Печеян – председател на ОбС.

3.      Създаване на Временна комисия за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново.
Докл.: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.

4.      Определяне представител на Общински съвет – Дряново в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.

5.      Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в Областния съвет за развитие.
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2011-12-22 09:22:37