Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 29.12.2011г., Протокол №9 на ОбС

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 29.12.2011г. (четвъртък) от 16 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление от Община Дряново на обект Антична крепост Дискодуратера с. Гостилица, община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

2.      Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. (вх.№0700-216/23.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

3.      1) Приемане на промила за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2012г.
2) Освобождаване от таксата за услугата „сметосъбиране и сметосъбиране” през 2012г.
(вх.0700-217/23.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Назначаване на кметски наместници на с. Гостилица и с. Ганчовец, община Дряново (вх.№0700-220/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

5.      Определяне на представител на Община Дряново в Сдружението на възрожденските градове в България. (вх.№9907-129/27.12.2011г.)
Вносител ;д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

6.      Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на Клуб по лека атлетика „Локомотив” Дряново. (вх.№9200-51/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

7.      Промяна в разчета на капиталовите разходи за 2011г. (вх.№0700-210/02.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

8.      Разместване на бюджетни кредити на ПТГ „Димитър Крусев” – Дряново. (вх.№6700-135/27.10.2011г.)
Докл.: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

9.      Разместване на бюджетни кредити в дейност 1326 „Професионални училища и професионални паралелки в СОУ” Дряново, съгласно Предложение №ФС-10-338/27.12.2011г. на Директора на ПТГ „Димитър Крусев” – Дряново. (вх.№0700-222/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

10.  Разместване на бюджетни кредити в ЦДГ „Детелина” - гр. Дряново. (вх.№0700-198/07.11.2011г.)
Докл.: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

11.  Разместване на бюджетни кредити по бюджета на ЦДГ „Детелина” - гр. Дряново. (вх.№0700-218/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

12.  Разместване на бюджетни кредити в дейност 1311 „ЦДГ” Царева ливада, съгласно Предложение №30/20.12.2011г. на Директора на ЦДГ с. Царева ливада. (вх.№2800-44/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

13.  Разместване на бюджетни кредити на ДВПР с. Радовци. (вх.№2500-62/27.10.2011г.)
Докл.: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

14.  Разместване на бюджетни кредити в дейност 1554 „Защитени жилища” с. Царева ливада, съгласно Предложение №135/17.11.2011г. на Управителя на „ДУПУЛ” – Дряново. (вх.№2600-430/24.11.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

15.  Увеличаване бюджета на СОУ „М. Райкович” – Дряново по разходната част за 2011г. поради увеличаване на броя на стипендиантите, съгласно изискванията на ПМС №207/1994г. (вх.№6700-161/01.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

16.  Увеличаване бюджета на ОУ „В. Априлов” – с. Гостилица по разходната част за 2011г. поради недостиг на средства за изплащане транспорта на учители. (вх.№6700-170/09.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

17.  Увеличаване бюджета на ЦДГ „Детелина” - гр. Дряново по приходната и разходната част за 2011г., с постъпилите допълнително парични средства. (вх.№9905-32/14.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

18.  Увеличаване бюджетите на ПГИ „Р. Стоянов” – Дряново, ОУ „В. Априлов” – с. Гостилица и ЦДГ „Детелина” – Дряново по приходната и разходната част за 2011г., поради недостиг на средства за частично изплащане транспорта на учителите за периода октомври – декември 2011г. (вх.№6700-177/19.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

19.  Увеличаване бюджета на Исторически музей – Дряново по приходната и разходната част за 2011г., с постъпилите допълнително парични средства. (вх.№4500-7/25.11.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

20.  Промяна плана на бюджета на община Дряново за 2011г. (вх.№0700-221/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

21.  Промяна на План-сметката на ИБСФ към Национален фонд ОП „Човешки ресурси”. (вх.№0700-223/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

22.  Определяне на основната месечна работна заплата на кмета на кметство Царева ливада. (вх.№0700-219/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

23.  Определяне на основаното месечно възнаграждение на кмета на община Дряново – д-р Иван Илиев Николов, считано от 08.11.2011г.
Вносител: инж.Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

24.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на община Дряново.
Вносител: инж.Пенчо Дъчев - председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2011-12-28 16:21:45