Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.01.2012г., Протокол №10 на ОбС

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.01.2012г. (понеделник) от 16.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
2.    Предложение от Временната комисия за промяна Правилника на ОбС относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново.
Докл.: П. Дъчев – председател на ВрК за промяна Правилника на ОбС.
3.    Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (вх.№0700-5/13.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”.
4.    Приемане на Доклад за първа междинна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново - 2006-2013г. (вх.№0700-3/11.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
5.    Приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Дряново - 2006-2013г. (вх.№0700-2/11.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
6.    Предложение от ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” относно Изменение и допълнение в Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново.
Докл.: д-р Н. Ненов – председател на ПК „ЗСДЖН”.
7.    Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011119-C003/08.03.2011г. за изпълнение на проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Дряново” и подписано споразумение №27/11.03.2011г. за подготовка на инвестиционен проект I етап. (вх.№0700-8/16.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.
8.    Участие на Община Дряново в дейностите по Проект „Красива България” през 2012г. (вх.№0700-9/16.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.
9.    Утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. (вх.№0700-4/12.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.
10.    Определяне на представители на Община Дряново в Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” за мандат 2011-2015г. (вх.№9907-126/05.01.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.
11.    Вземане на решение за неизплащане възнаграждението на общинските съветници Ангел Димитров и Даниела Василева. (вх.№7701-1/16.01.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.
12.    Намаляване капацитета и числеността на персонала на Домашен социален патронаж – гр. Дряново. (вх.№0700-14/19.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.
13.    Изразяване на становище относно Молба до Президента на Република България от Розие Ибриямова Юсеинова за опрощаване на дължими държавни вземания. (вх.№0100-2/27.12.2011г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

С уважение,
МАРИАНА ПЕЧЕЯН
Председател на Общински съвет – Дряново


2012-01-27 11:35:17