Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 14.02.2012г., Протокол №11 на ОбС

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 14.02.2012г. (вторник) от 16 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Дряново за периода 2012-2015 година. (вх.№0700-17/06.02.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

3.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2012 година. (вх.№0700-16/06.02.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Одобряване на намаляването на числеността на персонала в структурата на Общинска администрация – Дряново, на основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА във връзка с Писмо изх.№ФО-59 от 18.11.2011г. на Заместник министър-председател и министър на финансите, считано от 01.04.2012г. (вх.№0700-25/07.02.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ФИП”.

5.      Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2011г. и утвърждаване проекта за Бюджет 2012г. на Община Дряново. (вх.№0700-18/27.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.

6.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 година. (вх.№0700-20/31.01.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”.

7.      Заявление до ОбС-Дряново от д-р Пламен Лаков за освобождаване като управител на „Многопрофилната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД, считано от 01.03.2012г. (вх.9200-21/30.01.2012г.)
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

8.      Искане от Вергиния Събчева Колева за преразглеждане на молбата ѝ за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете, във връзка с Решение на ПК „ЗСДЖН” за отказ за отпускане на финансова помощ. (вх.№94Д-69/31.01.2012г.)
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

 

С уважение,


 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2012-02-10 14:11:07