Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 27.03.2012г., Протокол №14

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 27.03.2012г. (вторник) от 15 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Предложение с вх.№7701-7/27.02.2012г. относно:
1)Изменение на Наредбата за Символите, Почетните Знаци, Отличията и Почетните Звания на Община Дряново
2)Удостояване със званието „Почетен гражданин на Дряново” на писателя Димитър Стефанов
Вносител: Емил Попов – общински съветник.

Становище: ПК „ОКМДСТ”; Кмета на общината.

3.      Удостояване на д-р Митко Рашков, Милчо Вапцаров и Константин Йорданов /посмъртно/ с ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ на община Дряново /във връзка с предложение от Любомир Димитров до Председателя на ПК „ОКМДСТ” от 24.02.2012г./ (вх.№94Л-7/16.03.2012г.)
Вносител: Мариана Маринова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; Кмета на общината.

4.      Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2012г.
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

5.      Заявление от д-р Пламен Лаков за освобождаване като управител на „Многопрофилната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД, считано от 01.03.2012г. (вх.9200-21/30.01.2012г.), отложено за разглеждане с Решение №56 от 14.02.2012г. на Общински съвет – Дряново.

6.      Предложение от ПК „Финансово-икономическа политика” относно Предприемане на действия за търсене на наказателна отговорност за състоянието на общинска фирма „Колю Фичето” ЕООД от виновните длъжностни лица.
Докл.: инж. Пенчо Дъчев – председател на ПК „ФИП”.

7.      Отдаване под наем на помещения от общински имот – Поликлиника, находяща се в гр. Дряново. (вх.№2600-125/22.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

8.      Промяна характера на правото на собственост върху недвижими имоти общинска собственост и обявяването им от частна общинска собственост в публична общинска собственост. (вх.№0700-46/22.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Дряново през 2012г. (вх.№0700-28/17.02.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

10.  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. (вх.№2400-69/12.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

11.  Приемане на Общински план за действие за 2012г. за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (вх.№0700-43/20.03.2012г.)
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

12.  Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2008-2013г. (вх.№0700-39/14.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Приемане на Отчет за изпълнението на Общинска програма за управление на отпадъците 2010-2013г. (вх.№0700-40/14.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

14.  Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на „Регионално депо за отпадъци-Севлиево” ООД (вх.№0700-38/14.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

15.  Приемане на годишен финансов отчет на „Регионално депо за отпадъци-Севлиево” ООД за 2011г. и разпределение на печалбата на дружеството. (вх.№2600-93/14.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

16.  Участие на Община Дряново в Програма за развитие на селските райони 2007-2013” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”. (вх.№0700-44/21.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

17.  Промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища, публична общинска собственост за: Имот №109017 с площ 4.846 дка, Пасище, мера – 9-та категория, находящ се в местност „Меризетя” в землището на с. Гостилица община Дряново и откриване процедура за продажба за същия имот. (вх.№0700-41/19.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

18.  Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на Общинска служба Земеделие – гр. Дряново, във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. (вх.№5800-110/19.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

19.  Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за ползване от земеделски стопани:
1
9.1. Заявление от Любомир Данчев Несторов (Предложение с вх.№94Л-6/14.03.2012г.)
1
9.2. Заявление от Генади Николаев Генев (Предложение с вх.№94Г-21/14.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

20.  Предложение от ПК „ОбАОбРС” относно Определяне на числения и поименния състав на Комисията за провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2011-2015г.
Докл.: д-р Константин Йорданов – председател на ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност”

21.  Създаване на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. (вх.№9905-1/22.02.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”

22.  Възстановяване изплащане на възнаграждението на общинския съветник Даниела Василева, считано от 01.03.2012г. (вх.№7701-2/21.03.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

23.  Вземане на решение във връзка със заявление за отказ от получаване на месечно възнаграждение от общинския съветник инж.Дария Съчкова, считано от 01.03.2012г. (вх.№7701-11/23.03.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.


 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-03-23 16:11:09