Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 04.05.2012г., Протокол №16

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 04 май 2012г. (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Доклади за читалищната дейност през 2011г. и за изразходваните от бюджета средства, във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища:
2.1. НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№7500-59/29.03.2012г.);
2.2. НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№7500-61/29.03.2012г.);
2.3. НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№7500-57/28.03.2012г.);
2.4. НЧ „Христо Ботев-1984” с. Гостилица (вх.№7500-53/26.03.2012г.)
2.5. НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№7500-56/27.03.2012г.)
2.6. НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№7500-51/21.03.2012г.)
2.7. НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№7500-58/28.03.2012г.)
2.8. НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№7500-183/03.02.2012г.);
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

3.      Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново за 2012г. (вх.№0700-59/19.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

4.      Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие 2006-2013г. през 2011г. (вх.№0700-47/23.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
ПС насочи материала за становище към: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.

5.      Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дряново през 2013г. (вх.№0700-65/24.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

6.      Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново – 2012-2015г. (вх.№0700-64/24.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

7.      Предложение от ПК „ОбАОбРС” относно Определяне на числения и поименния състав на Комисията за провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2011-2015г. (вх.№0700-29/25.04.2012г.)
Докл.: д-р Костадин Йорданов – председател на ПК „ОбАОбРС”.
Становище: ПК „ФИП”.

8.      Проект на местна инициатива с работно наименование „Красиво Дряново – 2012-2015г. (вх.№0700-68/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище:
ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”

9.      Премахване на сгради – Метален склад със застроена площ 2493 кв.м. и ид.23947.501.9715.1 и Метален склад със застроена площ 761 кв.м. и ид.23947.501.9715.2 по кадастралната карта на гр. Дряново. (вх.№0700-58/12.04.2012г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Утвърждаване на месечна наемна цена и начин за отдаване под наем на част от ПИ с ид.23947.501.1373 – 2170 кв.м., в който попадат сграда с ид.23947.501.1373.2, басейн – голям и басейн – малък с пързалка. (вх.№0700-71/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Утвърждаване на годишна наемна цена и начин за отдаване под наем на язовир находящ се в землището на с. Скалско /язовир „Скалско”/, язовир находящ се в землището на с. Ганчовец и гр. Дряново /заводски язовир/ и язовир находящ се в землището на гр. Дряново /язовир „Кацата”/ (вх.№0700-72/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Определяне формата на управление на горските територии, собственост на Община Дряново. (вх.№0700-60/20.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Определяне на годишна такса за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд. (вх.№0700-61/20.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

14.  Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – гр. Дряново, във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. (вх.№5800-26/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

15.  Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за ползване от земеделски стопани:
                    15.1. Заявление от „ТераАгро интернешънъл” ЕООД (вх.№2600-                            169/26.04.2012г.)
                    15.2. Заявление от”Колев Билдинг-76” ЕООД (вх.№2600-193/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

16.  Изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на гр. Дряново за УПИ I-отреден за комплексно жилищно строителство и търговия от кв.104. (вх.№94С-25/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

17.  Право на преминаване през общински имот с идентификатор 23947.501.543 за осигуряване на пешеходен достъп до ПИ 23947.501.529. (вх.№94Р-17/25.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново
.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

18.  Отстъпване допълнително право на строеж за 6 /шест/ броя гаражи, находящи се в УПИ I от кв.104 по плана на гр. Дряново. (вх.№0700-67/26.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

19.  Предложение от ПК „УТСГВСЕ” и ПК „ФИП” относно Определяне на представител на Община Дряново в Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – Габрово (във връзка с Покана за Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – Габрово на 11.05.2012г. с вх.№2600-185/25.04.2012г.)

20.  Предложение от ПК „Финансово-икономическа политика” относно Възстановяване изплащане на възнаграждението на общинския съветник Ангел Димитров, считано от 12.04.2012г. (вх.№7701-7/27.04.2012г.)
Докл.: инж. П. Дъчев – председател на ПК „ФИП”.

21.  Изразяване на становище по молбата Молба на Мехмед Сюлейманов Исмаилов до Президента на РБ за опрощаване на дължими държавни вземания /надвзета сума от пенсия/ (вх.№0100-1/19.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

22.  Одобряване на разходите за командировка на Кмета на Общината. (вх.№7701-21/25.04.2012г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-04-27 17:47:45