Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 31.05.2012г., Протокол №17

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 31.05.2012г. (четвъртък) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Заповед №РД-02-03-59 от 17.05.2012г. на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново на Решения №100/04.05.2012г. и Решение №101/04.05.2012г. (вх.№2600-169/23.05.2012г.)

3.      Избиране на представител на Община Дряново  в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за мандат 2011-2015г. и упълномощаване за начина на гласуване на предстоящото ОС на дружеството на 04.06.2012г. (вх.№2600-204/23.05.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

4.      Възстановяване изплащане на възнаграждение на общинския съветник инж.Дария Съчкова, считано от 01.05.2012г. (вх.№7701-26/23.05.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

 

С уважение,

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-05-28 16:32:31