Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 21.06.2012г., Протокол №18

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 21.06.2012г. (четвъртък) от 16.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Наредба за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост. (вх.№0700-92/13.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

3.      Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от горските територии собственост на Община Дряново, и Методика за образуване на начални цени за продажба на дървесина. (вх.№0700-90/11.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

4.      Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2012 година. (вх.№0700-91/11.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

5.      Годишен финансов отчет на „Многопрофилната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД за 2011година. (вх.№0700-63/20.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Годишен финансов отчет на „Колю Фичето” ЕООД за 2011година. (вх.№0700-62/20.04.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

7.      Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода м.XI.2011г.-12.06.2012г. (вх.№9905-5/13.06.2012г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

8.      Предложение от ПК „ОКМДСТ” относно Определяне на числения и поименния състав на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2011-2015г.
Докл.: Мариана Маринова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”
.
Становище: Кмета на община Дряново.

9.      Удължаване на срока на поет дългосрочен дълг от Община Дряново от „Фонд за органите за местно самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД за финансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ „Максим Райкович” и ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново”. (вх.№0700-99/14.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

10.  Участие на Църковно настоятелство на храм „Света Троица” гр. Дряново в „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, „Приоритетна ос: 3”, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект за „Реконструкция и ремонт на храм „Св.Троица”, подобряване на прилежащите пространства и вертикална планировка в УПИ III, кв.42, град Дряново. (вх.№0700-93/13.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.

11.  Участие на Църковно настоятелство на храм „Свето Въведение Богородично” гр. Дряново в „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, „Приоритетна ос: 3”, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект за „Реконструкция и ремонт на храм „Св.Въведение Богородично”, подобряване на прилежащите пространства и вертикална планировка в УПИ III, кв.115, град Дряново. (вх.№0700-96/13.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.

12.  Участие на Църковно настоятелство на храм „Свето Рождество Богородично” с. Гостилица в „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, „Приоритетна ос: 3”, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект за „Реконструкция и ремонт на храм „Св. Рождество Богородично” в УПИ IX-църква, кв.36, село Гостилица, община Дряново и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка. (вх.№0700-95/13.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.

13.  Участие на Църковно настоятелство на храм „Свето Рождество Христово” с. Геша в „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, „Приоритетна ос: 3”, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект за „Реконструкция и ремонт на храм „Св.Рождество Христово”, подобряване на прилежащите пространства и вертикална планировка в ПИ XI.14859.501 в село Геша, община Дряново. (вх.№0700-94/13.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.

14.  Откриване процедура за продажба на имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с ид.14859.501.31 с площ 276.000 /двеста седемдесет и шест/ кв.м. заедно с построената в него Сграда за търговия с ид.14859.501.31.1 със застроена площ 113.000 /сто и тринадесет/ кв.м., полумасивна, двуетажна, находящ се в с. Геша, община Дряново. (вх.№0700-100/14.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за ползване от земеделски стопани (вх.№0700-97/13.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

16.  Промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища, публична общинска собственост за: Имот №109017 с площ 4.846 дка; Пасище, мера – 9-та категория, находящ се в местност „Меризетя” в землището на с. Гостилица община Дряново и откриване процедура за продажба за същия имот. (вх.№0700-41/19.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

17.  Откриване процедура за продажба на земеделски земи в землището на гр. Дряново (Предложение с вх.№94Г-10/19.03.2012г., Предложение с вх.№94К-32/19.03.2012г. и Предложение с вх.№94Д-11/21.03.2012г.) и в землището на с. Длъгня, община Дряново (Предложение с вх.№94С-30/21.03.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.


18.  Частично изменение на Подробния устройствен план-план за регулация на с. Гостилица за обособяване на нови УПИ I-за училище, УПИ II-за жилищни нужди, УПИ V-за обществено обслужване от кв.50 и промяна на уличната регулация на улица с о.т.182, о.т.182а и о.т.182б. (вх.№0700-82/14.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

19.  Предложение от ПК „Финансово-икономическа политика” относно Определяне възнаграждението на общинските съветници от Общински съвет – Дряново.
Докл.: инж. Пенчо Дъчев – председател на ПК „ФИП”.

  

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-06-18 16:21:48