Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 07.08.2012г., Протокол №22

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-42/03.08.2012г.

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №166/30.07.2012г. на ОбС,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 07.08.2012г. (вторник) от 17 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Актуализация на разчета за капиталовите разходи за 2012г. по бюджета на ДУПУЛ  гр. Дряново (вх.№2600-282/01.08.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

2.      Отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Царева ливада, с. Славейково, с Длъгня, с. Ганчовец и с. Чуково, община Дряново, без провеждане на търг или конкурс и актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2012г.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

3.      Приемане на Решение за: Промяна начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост представляващи Пасища, мери, находящи се в землищата на с. Славейково, с. Царева ливада, с. Косарка, с.Косарка - Маноя, с. Ганчовец и с. Радовци, община Дряново; Промяна характера на правото на собственост върху недвижими имоти общинска собственост и обявяването им от публична общинска собственост в частна общинска собственост; Актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2012 г.; Отдаване под аренда на недвижими имоти общинска собственост без провеждане на търг или конкурс.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Приемане на Решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначенитето /начина на трайно ползване/ на имоти публична общинска собственост представляващи: Пасища, мери, находящи се в землищата на с. Царева ливада, с. Чуково, с. Славейково, с. Радовци, с. Ганчовец, с. Руня, с. Янтра и с. Караиванца, община Дряново.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-08-03 15:08:57