Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 10.06.2013г., Протокол №35

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-30/04.06.2013г.          


ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 10.06.2013г. (понеделник) от 16.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Вземане на решение от Общински съвет – Дряново относно избор на управител на „Колю Фичето” ЕООД, във връзка с решение №259/25.03.2013г. на ОбС.
Становище: ПК „ФИП”

3.      Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в община Дряново. (вх.№0700-89/03.06.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

4.      Даване съгласие за ползване на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите за изпълнението на проект „Реконструкция на Централна градска зелена зона в гр. Дряново” по ПРСР. (вх.№0700-84/21.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

5.      Одобряване задание за общ устройствен план /ОУП/ и разрешение за изработване на ОУП на община Дряново (вх.№0700-86/28.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

6.      Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект — язовир в землището на село Янтра. (вх.№2600-269/29.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

7.      Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за ползване от земеделски стопани животновъди /Заявление от Любомир Несторов/ (вх.№94Л-11/27.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

8.      Приемане на решение за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имот публична общинска собственост, представляващ: Пасище – имот с №14859.95.11 по КККР на с. Геша, община Дряново /В изпълнение на Решение №249 от 26.02.2013г./. (вх.№2600-523/27.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

9.      Приемане на решение за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имот публична общинска собственост, представляващ: Пасище, мера – имот с №154002 по КВС на с. Ганчовец, община Дряново /В изпълнение на Решение №248 от 26.02.2013г./ (вх.№94П-69/27.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

10.  Приемане на Решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имоти публична общинска собственост, представляващи: Пасище, мера - имоти с кад.№№037011, 031019 и 031020 по КВС на село Гостилица, община Дряново. (вх.№94И-32/29.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

11.  Удължаване срока на договори за наем. (вх.№0700-82/17.05.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.


 

С уважение,

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2013-06-05 10:56:07