Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 09.09.2013г., Протокол №38

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-43/05.09.2013г.          

 


 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 09.09.2013г. (понеделник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Утвърждаване на маломерна паралелка в ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново, в съответствие в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена. (вх.№6700-111/02.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

3.      Разрешаване на паралелки в Основно училище „Васил Априлов” с. Гостилица, в съответствие с чл.11 ал.1 т.3, ал.2 и ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена. (вх.№6700-119/03.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

4.      Предложение от Временна комисия към ОбС относно Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2013/2014 година. (вх.№3700-41/30.08.2013г.)
Докл.: Мариана Маринова – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

5.      Предложение за бракуване на останалите активи в „Заря” ЕООД–в ликвидация и отписване на задълженията с изтекъл давностен срок, подлежащи на отписване към 31.08.2013г. /във връзка с Решение №327 от 22.07.2013г. на ОбС-Дряново/ (вх.№2600-339/02.09.2013г.)
Вносител: Марко Пенев – ликвидатор на „Заря” ЕООД–в ликвидация.
Становище: ПК „ФИП”.

6.      Изразяване на становище по Бизнес плана на „ВиК” ООД – Габрово за периода 2014-2018 год. (вх.№5300-64/07.08.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Покана от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово относно свикване на Общо събрание по искане на министъра на регионалното развитие. (вх.№2600-436/30.08.2013г.)
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2013г. (вх.№0700-125/30.08.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

9.      Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост: Имот с идентификатор 14859.95.11 по КК на село Геша, община Дряново /във връзка с Решение №323 от 10.06.2013г. на ОбС-Дряново/ (вх.№0700-128/02.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост: Имот с №154002 по КВС на село Ганчовец, община Дряново /във връзка с Решение №324 от 10.06.2013г. на ОбС-Дряново/ (вх.№0700-128/02.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Обявяване от публична в частна общинска собственост на имот, находящ се в село Гостилица, община Дряново, и изразяване на принципно съгласие за откриване на процедура за продажба. (вх.№2600-309/03.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”
.

12.  Отстъпване право на строеж на един брой гаражна клетка в ж.к. „Априлци”, град Дряново. (вх.№94В-62/03.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

13.  Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2013г. (вх.№0700-126/02.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

14.  Одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за определяне трасе за ел.кабел ниско напрежение /НН/ до ПИ 038043, местност „Каяджик”, в землището на с. Скалско с ЕКАТТЕ 66768, община Дряново. (вх.№2600-312/12.08.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Частично изменение на Подробния устройствен план  - план за регулация за УПИ III от кв.18 по плана на с. Туркинча, община Дряново, който е отреден за ПИ с ид.№73465.501.164 по кадастралната карта на селото. (вх.№2600-275/03.09.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

 


 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2013-09-05 14:36:27