Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 04.11.2013г., Протокол №40

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-46/31.10.2013г.          

 

 

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 04.11.2013г. (понеделник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Съгласие за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ (вх.№94Д-95/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

3.      Откриване процедура за продажба на поземлен имот с ид.23947.501.1007 по КККР на град Дряново. (вх.№2600-496/28.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост в село Гостилица, община Дряново. /Във връзка с Решение №368 от 09.09.2013г. на ОбС/ (вх.№2600-309/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

5.      Утвърждаване на експертна оценка за пазарната стойност на отстъпеното право на строеж на 1 /един/ брой гаражна клетка с площ 23 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1034 по Кадастралната карта на град Дряново. /Във връзка с Решение №369 от 09.09.2013г. на ОбС/ (вх.№94В-62/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

6.      Отстъпване право на строеж на 1 /един/ брой гаражна клетка в УПИ I от кв.3 по плана на град Дряново. (вх.№94В-12/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Утвърждаване експертна оценка на движими вещи /преместваеми сглобяеми метални конструкции – 2 броя/, собственост на Община Дряново. (вх.№0700-142/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Промяна в името на наемателя по Договор №20/01.03.2013 год. за ползване на общински мери и пасища от земеделски производители. (вх.№94М-112/29.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Подписване на акт за непълноти и грешки в поземлен имот №23947.56.41 по КККР на град Дряново. (вх.№1200-157/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. (вх.№94А-58/25.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Утвърждаване на месечна наемна цена и начин за отдаване под наем на Лавка – 80 кв.м., находяща се в двора на СОУ „Максим Райкович” гр. Дряново. (вх.№6700-139/16.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

12.  Утвърждаване на месечна наемна цена и начин за отдаване под наем на Лавка – 60 кв.м., находяща се в училищна сграда /ПГИ „Рачо Стоянов”/, общинска собственост - адрес гр. Дряново ул. „Трети март” №23. (вх.№6700-139/16.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

13.  Искане за прехвърляне на бюджетни кредити от дейност „Дневен център за деца и възрастни с увреждания” в дейност „Защитени жилища”, възложени за управление на „Дружество за умствено и психически увредени лица” - гр. Дряново по предложение с вх.№2500-65/21.10.2013г. от Председателя на УС на ДУПУЛ. (вх.№2500-65/28.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище
: ПК „ФИП”.

14.  Разместване на кредити по бюджета на Исторически музей Дряново. (вх.№0700-145/30.10.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”
.

15.  Одобряване разходите за командировки на Кмета на общината. (вх.№7701-45/28.10.2013г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „ФИП”.
Становище: ПК „ФИП”.

 

  

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2013-11-01 13:35:44