Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 20.12.2013г., Протокол №42

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-49/13.12.2013г.          

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 20.12.2013г. (петък) от 15.30 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
1.1. Доклад от инж. Димитър Руев – директор на Дирекция „УТИСП” при Община Дряново за приетите решения от Общото събрание на съдружниците на „ВиК’ ООД гр. Габрово, проведено на 21.11.2013г. /В изпълнение на Решение №389 от 18.11.2013г./ (вх.№0700-160/09.12.2013г.)

2.      Финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Дряново. (вх.№0700-161/09.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ФИП”.

3.      Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново. (вх.№0700-159/09.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново. (вх.№0700-157/09.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. (вх.№0700-139/09.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Приемане на размер за облагане с такса «Битови отпадъци» през 2014г. (вх.№0700-163/11.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Оптимизиране на мрежата от Целодневни детски градини на територията на община Дряново. (вх.№0700-156/06.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”.

8.      Преобразуване чрез сливане на ПТГ „Димитър Крусев” – Дряново и ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново в Професионална гимназия „Рачо Стоянов” – Дряново. (вх.№0700-154/06.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”.

9.      Оптимизиране на училищната мрежа за учебната 2014/2015г. (вх.№0700-155/06.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”.

10.  Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2014 година. (вх.№0700-146/01.11.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

11.  Утвърждаване на експертна оценка на движими вещи, общинска собственост – машини от шивашката промишленост. (вх.№0700-162/11.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”
.

12.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 23947.501.1109 по КККР на град Дряново. (вх.№2600-554/11.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

13.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. (вх.№94Н-107/11.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

14.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината. (вх.№7701-48/12.12.2013г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

С уважение,

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2013-12-14 11:43:09