Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 10.02.2014г., Протокол №44

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-3/06.02.2014г. 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 10.02.2014г. (понеделник) от 15 30 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Преобразуване чрез сливане на ПТГ „Димитър Крусев” – Дряново и ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – гр. Дряново (0700-154/04.02.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

3.      Оптимизиране на училищната мрежа за учебната 2014/2015г. (0700-155/04.02.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДС”.

4.      Предложение от ПК „ФИП”относно Определяне размерът на възнаграждението на общинските съветници, считано от 01.01.2014г. (вх.№7701-2/05.02.2014г.)
Докл.: инж.Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.

5.      Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджет 2013 на Община Дряново (вх.№0700-15/03.02.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Утвърждаване проекта за бюджет за 2014г. на Община Дряново (вх.№0700-10/24.01.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Информация от Марко Пенев – ликвидатор на „Заря” ЕООД в ликвидация  относно необходими документи за представяне в Агенцията по вписвания за заличаване на Дружеството в Търговския регистър (вх.2600-72/03.02.2014г.)
Становище:
ПК „ФИП”.

8.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2014 година (вх.№0700-2/08.01.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2014 година (вх.№9905-1/27.01.2014г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

10.  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост - сграда с ид.23947.501.1630.1 по КК на гр. Дряново (вх.№9200-371/20.12.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Предоставяне земи от Общинския поземлен фонд (вх.№5800-67/22.01.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ (вх.№94Н-107/29.01.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

13.  Подписване на акт за непълноти и грешки в поземлени имоти по КККР на град Дряново и село Маноя, община Дряново (вх.№0700-8/22.01.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

14.  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Дряново за 2013 година. (вх.№3700-49/30.01.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ОбАОбРС”.

15.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2013г. (вх.№9905-2/17.01.2014г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

16.  Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС за периода м.юли – м.декември 2013г. (вх.№0700-3/10.01.2014г.)
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

17.  Предложение от ПК „ОКМДСТ” относно Удостояване на Минчо Празников с ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ на община Дряново. (вх.№94С-97/06.02.2014г.)
Докл.: Мариана Маринова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

На основание Решение №212/08.01.2014г. на Общинската избирателна комисия, във връзка с  чл.30 ал.9 от ЗМСМА, на заседанието клетва ще положи встъпващият в длъжност общински съветник Боряна Димитрова.

С уважение,

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново2014-02-07 11:22:10