Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 15.05.2014г., Протокол №46

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-6/10.05.2014г.      

 

 

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 15.05.2014г. (четвъртък) от 15 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Разглеждане на Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2013г. (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища)

2.1. НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№7500-63/27.03.2014г.);

2.2. НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№7500-67/28.03.2014г.);

2.3. НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№7500-68/31.03.2014г.);

2.4. НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№7500-62/27.03.2014г.);

2.5. НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№7500-66/28.03.2014г.);

2.6. НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№7500-65/27.03.2014г.);

2.7. НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№7500-70/02.04.2014г.);

2.8. НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№7500-40/17.02.2014г.).

Становище: ПК „ОКМДСТ”.

3.      Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново за 2014г. (вх.№0700-46/07.05.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

4.      Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. (вх.№1200-92/30.04.20014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Дряново през 2014г. (вх.№0700-42/30.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

6.      Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дряново през 2015г. (вх.№0700-44/30.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

7.      Кандидатстване на Община Дряново по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременно изкуство” с проект „Реставриране, обновяване на сгради и ревитализиране на изложбени пространства /музейна експозиция – градски бит от XIXв./ на обект „Лафчиева - Перева къща” гр. Дряново – национален паметник на културата”. (вх.№0700-47/08.05.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Утвърждаване на експертна оценка за имот частна общинска собственост: Имот с идентификатор 23947.68.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дряново. (вх.№94Г-18/28.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Съгласие за откриване на процедура за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. /ПИ с ид.№23947.68.70/ (вх.№94И-21/28.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. /ПИ с ид.№23947.89.10 и №23947.89.14/ (вх.№94Д-95/30.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Подписване на акт за непълноти и грешки в поземлени имоти по КККР на град Дряново, община Дряново. (вх.№0700-43/30.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

12.  Даване на предварително съгласие за преминаване и изграждане на пътна връзка през общински имот /публична общинска собственост/ - ПИ 23947.501.9653 по КК на гр. Дряново с начин на трайно ползване – за второстепенна улица до ПИ 23947.55.70 по КК на гр. Дряново, община Дряново. (вх.№94С-24/07.05.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

13.  Предложение с вх.№94Д-31/09.05.2014г. относно:
1) Даване на съгласие за изменение на подробния устройствен план  - план за регулация на с. Туркинча, общ. Дряново за УПИ
VI, УПИ VII и УПИ VIII от кв.5 и за УПИ I, УПИ II, УПИ XII и УПИ XI от кв.6, заличаване на проектирана улица от о.т. 5 до о.т. 41 и обединяване на кв.5 и кв.6 в кв.5.
2) Разрешаване на изработване на проект за изменение на подробния устройствен план  - план за регулация на с. Туркинча, общ. Дряново за УПИ
VI, УПИ VII и УПИ VIII от кв.5 и за УПИ I, УПИ II, УПИ XII и УПИ XI от кв.6, заличаване на проектирана улица от о.т. 5 до о.т. 41 и обединяване на кв.5 и кв.6 в кв.5.
3) Даване на принципно съгласие за закупуване на 121 м2 общинско място, част от проектирана улица от о.т. 5 до о.т. 41, като предаваема част от новопроектиран УПИ
XXVIII-47 от кв.5 по регулационния план на с. Туркинча след приключване на процедурата по изменение на регулационния план на с. Туркинча за кв.5 и кв.6.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

14.  Предложение от Марко Пенев – ликвидатор на „Заря” ЕООД в ликвидация относно вземане на решение за прехвърляне на ДМА /трафопост/ в патримониума на Община Дряново. (вх.№2600-258/07.05.2014г.)
Становище: ПК „ФИП”.

15.  Годишен финансов отчет на „Колю Фичето” ЕООД за 2013 година. (вх.№2600-52/12.03.2014г.) /Отложен за разглеждане с решение №423/31.03.2014г. на Общински съвет – Дряново/
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

16.  Приемане на годишен финансов отчет на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД за 2013 година. (вх.№0700-41/30.04.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

17.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината за периода 01.01.2014г.-31.03.2014г. (вх.№7701-5/10.05.2014г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2014-05-12 16:36:08