Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 23.06.2014г., Протокол №47

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-9/19.06.2014г. 

 

 

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 23 юни 2014г. (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
1.1. Питане до Кмета на общината от общинския съветник Цветан Йорданов (вх.№7701-20/10.06.2014г.)
1.2. Питане до Кмета на общината от общинския съветник Стефан Енчев (вх.№7701-8/11.06.2014г.)

2.      „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Дряново”, разработени в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-68/12.11.2013 за одобрен проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07. (вх.№0700-57/12.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Решение №129/22.05.2014г. по т.д.№41/2013г. по описа на Окръжен съд-Габрово. (вх.№1100-129/17.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”
.

4.      Решение №66/29.05.2014г. по гр.д.№502/2013г. по описа на Районен съд-Дряново. (вх.№94Т-62/17.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

5.      Вземане на решение за прекратявана на „Колю Фичето” ЕООД и откриване производство по ликвидация на дружеството /във връзка с Решение №453/15.05.2014г. на Общински съвет – Дряново/
Становище: ПК „ФИП”.

6.      Предоставяне на общинска концесия язовир „Опитна станция”. (вх.№2600-290/18.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Подписване на Акт за непълноти и грешки в поземлени имоти по КККР на град Дряново, община Дряново. (вх.№1200-88/13.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Приемане на Решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имот публична общинска собственост, представляващ: Пасище, мера – имот с кад.№056076 по КВС на село Гостилица, община Дряново. (вх.№94Р-42/06.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

9.      Предоставяне на поземлени имоти, част от ОПЗ, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ по КККР на град Дряново, община Дряново. (вх.№94М-27/06.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

10.  Утвърждаване на експертна оценка и прекратяване на съсобственост чрез продажба на 74/388 идеални части от ПИ с ид.23947.501.867 по КК на град Дряново и ½ идеална част от построените в него сгради с ид.23947.501.867.1 и ид.23947.501.867.2 с адрес град Дряново, ул. „Шипка” №142. (вх.№94В-19/18.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Даване на съгласие за изграждане на транспортна пътна връзка и право на преминаване през общински имот /публична общинска собственост/ - ПИ 23947.501.9653 по КК на гр. Дряново с начин на трайно ползване - за второстепенна улица до ПИ 23947.55.70 по КК на гр. Дряново, община Дряново. (вх.№94С-24/16.06.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Предложение с вх.№2600-25/17.06.2014г. относно:
                    1)
Даване предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за преминаване на трасе на нова подземна тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа на „БТК” ЕАД до базова станция БС VT 5233, разположена на покрива на жилищна сграда на ул. „Камен Калчев №26-28, гр. Дряново (сгради с идентификатори 23947.501.1950.1 и 23947.501.1950.2 по КК на гр. Дряново) през поземлени имоти частна и публична общинска собственост на територията на гр. Дряново.
                   
2) Даване съгласие за разрешаване  изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план-схема за елементите на техническата инфраструктура за  определяне на трасето на нова подземна тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа на БТК до базова станция БС VT 5233, ул. „Камен Калчев” №26-28, гр. Дряново през поземлени имоти частна и публична общинска собственост на територията на гр. Дряново.
                    3) Даване съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени в чл.193 ал.4 от ЗУТ, през поземлени имоти частна и публична общинска собственост на територията на гр. Дряново, въз основа на одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - план схема, след заплащане на цена, определена по реда на чл.210 от ЗУТ.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 

 

 

 


2014-06-20 11:41:26