Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 24.07.2014г., Протокол №48

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-15/21.07.2014г.          

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 24.07.2014г. (четвъртък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Общински план за развитие на община Дряново за периода 2014-2020г. (вх.№0700-69/18.07.2014г.)
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2014 год., във връзка с два обекта от първостепенно значение: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните био-отпадъци от община Дряново” и „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище” в землището на гр. Дряново”. (вх.№0700-66/16.07.2014г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Приемане на промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1) Предложение от общинския съветник Стефан Енчев относно Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (вх.№7701-10/30.06.2014г.)
2) Предложение от кмета на община Дряново д-р Иван Николов относно Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (вх.№0700-65/16.07.2014г.)
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

5.      Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за ползване от земеделски стопани животновъди. (вх.№94И-43/16.07.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

6.      Приемане на Решение за: промяна начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост представляващи: Пасища, мери, находящи се в землището на с. Радовци, община Дряново; промяна характера на правото на собственост върху недвижими имоти общинска собственост и обявяването им от публична общинска собственост в частна общинска собственост; актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2014 г.; Отдаване под аренда на недвижими имоти общинска собственост без провеждане на търг или конкурс. (вх.№94Б-2/16.07.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Промяна в Приложение №10 към т.17 от Решение №408 от Протокол №44 от 10.02.2014г. на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-64/16.07.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.

8.      Актуализация на списъка на средищни училища в община Дряново за учебната 2014/2015г. (вх.№0700-67/16.07.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
        Становище: ПК „ОКМДСТ”.

9.      Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-юни 2014г. (вх.№7701-12/11.07.2014г.
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

10.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на община Дряново (вх.№7701-13/18.07.2014г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2014-07-21 14:49:45