Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 03.11.2014г., Протокол №51

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 01-3/30.10.2014г.

 


ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 03.11.2014г. (понеделник) от 15.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Предложения за съдебни заседатели за Районен съд–Дряново и за Окръжен съд–Габрово. (вх.№0800-2/30.10.2014г.)
Докл.: Николай Марков – председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, създадена с Решение №484/23.09.2014г. на ОбС.

3.      Приемане на промяна в Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново, във връзка с Решение №356/01.10.2014г. на Комисията за защита от дискриминация (вх.№7701-4/15.10.2014г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРС”.

4.      Кандидатстване на Община Дряново като партньор на Община Габрово по проектно предложение „Интеграция и включване на рискови групи в Област Габрово”, по Програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. (вх.№0700-11/24.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Промяна вида на трите социални услуги в общността от резидентен тип „Защитено жилище”, във връзка с приетите с Постановление №170/26.06.2014г. на Министерски съвет изменения и допълнения в чл.36 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/. (вх.№0700-12/27.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРС”.

6.      Приемане решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза за осъществяване на социална дейност. (вх.№0700-13/27.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Опитна станция”. (вх.№3-34-1/10.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

8.      Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд. (вх.№0700-14/28.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

9.      Заявление с вх.№94В-38/07.07.2014г. за одобряване на изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на с. Туркинча, общ. Дряново, за УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII от кв.5 и за УПИ I, УПИ II, УПИ XII и УПИ XI от кв.6, заличаване на проектирана улица от о.т.5 до о.т.41 и обединяване кв.5 и кв.6 в кв.5. (вх.№94В-38/29.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с идентификатор 23947.45.114, местност „Манга” в землището на гр. Дряново за неземеделски нужди – „за жилищни нужди” и на проект за Подробен устройствен план - комуникационно-транспортен план на пътната връзка, необходима за изграждане на обект: „Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 23947.45.114. (вх.№94Р-6/29.10.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”
.


 

С уважение,

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2014-10-31 11:03:17