Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 18.12.2014г., Протокол №52

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 01-5/15.12.2014г. 

 

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 18.12.2014г. (четвъртък) от 15 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на размер за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2015г. (вх.№0700-22/11.12.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Кандидатстване на Община Дряново по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема  енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема  енергия”. (вх.№0700-23/11.12.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Приемане на Решение за удължаване срока на даденото предварително съгласие за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имоти публична общинска собственост, представляващи: Пасище, мера - имоти с кад. №№037011, 031019 и 031020 по КВС на село Гостилица, община Дряново. (вх.№94И-32/10.12.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

5.      Съгласие за откриване на процедура за продажба на имот частна общинска собственост. (вх.№2200-44/12.12.2014г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”
.

6.      Предложение с вх.№0700-24/12.12.2014г. относно:
1) Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти – общинска собственост в „терен за обекти и съоръжения на техническата инфраструктура” във връзка с реализиране на обект: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местността „Градище” в землището на град Дряново”;
2)
Разрешаване изработване на частичен Подробен устройствен план – „План за регулация и застрояване” (ЧПУП-ПРЗ) с цел промяна предназначението на земята за обект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местността „Градище” в землището на град Дряново”.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

7.      Предложение с вх.№3-03-2/12.12.2014г. относно:
1) Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 20660.20.48 по Кадастралната карта на землището на с. Денчевци, общ. Дряново, местност „Кочевица”, за неземеделски нужди – за техническа инфраструктура – „за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци”.
2) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с идентификатор 20660.20.48 по КК на землището на с. Денчевци, общ. Дряново, местност „Кочевица”, за неземеделски нужди – за техническа инфраструктура – „за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци” и на проект за подробен устройствен план – Комуникационно-транспортен план на пътна връзка на ПИ 20660.20.48 с път
III – 609 „Г-ца СЗ – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря”.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”
.

8.      Предложение с вх.№3-03-1/12.12.2014г. относно:
1)
Даване на предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за преминаване на проектно трасе на подземен външен водопровод през общински имоти и проектно трасе на подземно ел. захранване 0,4kV до ПИ 057008, местност „Руневи чардаци в землището на с.Ганчовец, общ. Дряново.
2) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план -  план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя ПИ 057008, местност „Руневи чардаци в землището на с.Ганчовец, общ. Дряново за неземеделски нужди - „за жилищно строителство, подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на водопровод и подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на подземно ел.захранване 0,4kV, необходими за  изграждане на обект: „жилищна сграда в ПИ 057008, местност „Руневи чардаци в землището на с.Ганчовец, общ. Дряново.
3) Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени в чл.193 ал.4 от Закона за устройство на територията, през поземлени имоти публична общинска собственост на територията на гр. Дряново, въз основа на одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план, след заплащане на цена, определена по реда на чл. 210 от ЗУТ.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Предложение с вх.№3-04-08/08.12.2014г. относно:
           1) Даване на предварително съгласие на ВСК „Кентавър-ИЗ „Динамика”” ЕООД, ЕИК 107538312, за преминаване на трасе на ново външно ел.захранване СрН и НН на подземни кабели 20
kV и 1 kV от ПС „Нов завод” (сграда с идентификатор 23947.501.1513.15) до ПС „Стар завод” (сграда с идентификатор 23947.501.1977.12) по КК на гр. Дряново през поземлени имоти публична общинска собственост на територията на гр. Дряново.
   2) Даване на съгласие за разрешаване изработване на изменение на Подробен устройствен план  - план-схема за елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на ново външно ел.захранване СрН и НН на подземни кабели 20
kV и 1 kV от ПС „Нов завод” (сграда с идентификатор 23947.501.1513.15) до ПС „Стар завод” (сграда с идентификатор 23947.501.1977.12) през поземлени имоти публична общинска собственост на територията на гр. Дряново.
   3) Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени в чл.193 ал.4 от Закона за устройство на територията, през поземлени имоти публична общинска собственост на територията на гр. Дряново, въз основа на одобрен проект за изменение на ПУП-план-схема, след заплащане на цена, определена по реда на чл.210 от ЗУТ.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.


С уважение,

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2014-12-15 14:59:54