Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 16.02.2015г., Протокол №53

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-4/12.02.2015г. 

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 16.02.2015г. (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Жалба от Стефан Гергинов срещу Решението на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете (вх.№13-02-15/19.12.2014г.)
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

3.      Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново и Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. (вх.№0700-9/28.01.2015г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2015 година (вх.№0700-3/14.01.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Приемане на Общински план за младежта за 2015г. (вх.0700-12/30.01.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

6.      Утвърждаване проекта за бюджет за 2015г. на Община Дряново (вх.№0700-8/27.01.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Представяне на информация за изпълнение на годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите на бюджет 2014 г. на Община Дряново (вх.№0700-14/05.02.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

8.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Дряново за 2014 година (вх.№0700-6/22.01.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”.

9.      Приемане на План и програма за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2015-2017г. (вх.№0700-15/11.02.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”
.

10.  Кандидатстване на Община Дряново в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015” с проект „Възстановяване на зона за отдих „Братска могила” – град Дряново”. (вх.№0700-16/11.02.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план   - план за регулация и застрояване на с. Гостилица, общ. Дряново за УПИ V-160, УПИ VI-159, УПИ  X-157 и УПИ  VII-174 – общински от кв.9. (вх.№ОБА3-04-1/11.02.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на Подробния устройствен план   - план за регулация на с. Гостилица, общ. Дряново за УПИ XI-386, отреден за църква от кв.36. (вх.№ОБА3-04-7/11.02.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”
.

13.  Предложение от ПК „ЗСДЖН” относно Приемане на допълнение на Приложение №1 към чл.7 ал.1 от Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново /във връзка с чл.4а от Закона за ограничаване на плащанията в брой/. (вх.№0800-3/11.02.2015г.)
Докл.: д-р Нено Ненов – председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”.

14.  Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2015 година (вх.№0800-1/20.01.2015г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

15.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2014г. (вх.№0800-2/16.01.2015г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

16.  Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС за периода м. юли 2014г. – м. декември 2014г. (вх.№0700-7/22.01.2015г.)
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-02-13 11:37:57