Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.03.2015г., Протокол №54

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-6/26.03.2015г.

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.03.2015г. (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново във връзка с прилагане принципа на комплексното административно обслужване /КАО/. (вх.№07 00-25/23.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ФИП”.

3.      Приемане на Общинска   програма   за   закрила   на  детето  за   периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г. (вх.№12 00-50/19.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Приемане на План за развитие на туризма на територията на община Дряново за 2015г. (вх.№07 00-23/19.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

5.      Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дряново през 2016г. (вх.№07 00-26/23.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”
; ПК „ФИП”.

6.      Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново за 2014-2020г. (вх.№07 00-27/24.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014-2020г. (вх.№07 00-24/19.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

8.      Предложение от ПК „ЗСДЖН” относно Приемане на изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново. (вх.№0800-5/25.03.2015г)
Докл.: д-р Нено Ненов – председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”.

9.      Кандидатстване на Община Дряново по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014г. за обект: „Възстановяване на част от ул. „Поп Харитон” – гр. Дряново”. (вх.№07 00-28/25.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Отдаване под наем на помещения от Поликлиника, находяща се в гр.Дряново. (вх.№27 00-114/19.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

11.  Удължаване срока на договор за наем сключен с „Българска телекомуникационна компания” АД. (вх.№27 00-116/24.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

12.  Утвърждаване на експертна оценка и прекратяване на съсобственост чрез продажба на 74/388 идеални части от ПИ с ид.23947.501.867 по КК на град Дряново и ½ идеална част от построените в него сгради с ид.23947.501.867.1 и 23947.501.867.2., с адрес град Дряново,ул. Шипка №142. (вх.№94В-19/24.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Утвърждаване на експертна оценка и прекратяване на съсобственост чрез продажба на 76/862 идеални части от УПИ ХI-110 от кв.19 по плана на село Скалско и 60/930 идеални части от УПИ Х-110 от кв.19 по плана на село Скалско. (вх.№22 00-126/24.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

14.  Даване на съгласие за продажба на УПИ VII-511 от кв.28 по плана на село Царева ливада, община Дряново и утвърждаване на експертна оценка за продажба на имота на собствениците на законно построените сгради в него. (вх.№27 00-91/24.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Даване на съгласие за продажба на имот №095053 по КВС на село Янтра и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на  имота. (вх.№94И-62/24.03.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-03-27 13:47:51