Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 11.05.2015г., Протокол №55

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-7/08.05.2015г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 11.05.2015г. (понеделник) от 15.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Разглеждане на Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2014г. (във връзка с чл.2 ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):

2.1. НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-54/07.04.2015г.);

2.2. НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№ 6100-47/27.03.2015г);

2.3. НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№ 6100-49/30.03.2015г);

2.4. НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№ 6100-48/30.03.2015г);

2.5. НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№ 6100-51/31.03.2015г);

2.6. НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№ 6100-53/07.04.2015г)

2.7. НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№ 6100-50/30.03.2015г);

2.8. НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№ 6100-12/25.02.2015г);

Становище: ПК „ОКМДСТ”.

3.      Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2015г. (вх.№07.00-32/22.04.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”

4.      Приемане на Общински план за интегриране на ромите в община Дряново 2015-2017г. (вх.№07.00-33/28.04.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Приемане на годишен финансов отчет на „Регионално депо за отпадъци - Севлиево” ООД за 2014 година. (вх.07.00-37/05.05.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище:
ПК „ФИП”.

6.      Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново. (вх.№11-05-1/23.04.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

7.      Приемане на промяна в Наредбата за управление на горски територии, собственост на община Дряново. (вх.№07.00-40/07.05.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Дряново (вх.№ 07.00-36/05.05.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

9.      Предоставяне под наем на язовири – публична общинска собственост, на територията на Община Дряново. (вх.04.00-24/23.04.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище:
ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за 2015 год. (вх.07.00-38/07.05.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище:
ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

11.  Кандидатстване пред Фонд „Социална закрила” към МТСП с проект: „Обособяване на зала за рехабилитация и склад в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – с. Гостилица”. (вх.07.00-39/07.05.2015г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище:
ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на Подробния устройствен план - план за регулация за разделяне на УПИ I – отреден за гражданска отбрана, от кв.9 по регулационния план на гр. Дряново, община Дряново. (вх.№ОБА3-04-11/07.05.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на Подробния устройствен план - план за регулация за разделяне на УПИ I-168, отреден за училище, от кв.8 по плана на с. Царева ливада, община Дряново. (вх.№ОБА3-04-12/07.05.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

14.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на Подробния устройствен план - план за регулация за промяна на имотните граници между ПИ с идентификатор 23947.104.53 и ПИ с идентификатор 23947.104.49 и обединяване на ПИ с идентификатор 23947.104.53 и ПИ с проектен идентификатор 23947.104.716 (част от ПИ с идентификатор 23947.104.49) по КК на землището на гр. Дряново, местност „Припека”, в един новообразуван поземлен имот с отреждане – „за производствена и складова дейност”. (вх.№94И-40/07.05.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината. (вх.№08.01-22/24.04.2015г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

С уважение,

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново2015-05-08 15:03:37