Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.06.2015г., Протокол №56

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-9/26.06.2015г. 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.06.2015г. (вторник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Годишен финансов отчет за 2014г. на „Колю Фичето” ЕООД в ликвидация. (вх.№27.00-216/18.06.2015г.)
Вносител: Марко Пенев – ликвидатор на „К. Фичето” ЕООД в ликвидация.
Становище: ПК „ФИП”.

3.      Актуализиране на бюджета на Община Дряново в частта за капиталови разходи и на разчета за капиталови разходи за второто тримесечие на 2015г. (вх.№07.00-46/05.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Даване на съгласие за ползване на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите за изпълнението на проект ,,Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново” по ПРСР. (вх.№07.00-47/12.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Приемане на Решение за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имоти публична общинска собственост, представляващи: Пасище, мера /имоти с №№037011, 031019 и 031020/, находящи се в землището на с. Гостилица, община Дряново. (вх.№07.00-34/19.05.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

6.      Приемане на Решение за промяна на характера на собственост на имот публична общинска собственост, представляващ: Имот с проектен идентификатор 23947.501.9769 по КККР на град Дряново. (вх.№27.00-154/24.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Утвърждаване на минимална начална годишна наемна цена по процедура за избор на оператор на язовир находящ се в землището на с. Туркинча (местност Лъката), язовир находящ се в землището на с. Янтра и язовир находящ се в землището на с.Гостилица. (вх.№04.00-24/12.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

8.      Предоставяне земи от Общинския поземлен фонд. (вх.№50.00-40/24.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Предложение с вх.№ОБА3-03-1/24.06.2015г. относно:
1) Даване на предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за преминаване на проектно трасе на подземен външен водопровод през общински имот ПИ с идентификатор 23947.501.9653 и проектно трасе на въздушно ел. захранване НН през общински имоти ПИ с идентификатор 23947.501.9653 и ПИ с идентификатор 23947.501.9654 по КК на гр. Дряново до ПИ с идентификатор 23947.55.70, местност „Манга
в землището на гр.Дряново, общ. Дряново, необходими за изграждане на обект: „Пункт за техническо обслужване на автомобили в ПИ с идентификатор 23947.55.70;
2) Даване на съгласие за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план - план-схема за елементите на техническата инфраструктура за определяне на проектно трасе на подземен външен водопровод през общински имот ПИ с идентификатор 23947.501.9653 и проектно трасе на въздушно ел. захранване НН през общински имоти ПИ с идентификатор 23947.501.9653 и ПИ с идентификатор 23947.501.9654 до ПИ с идентификатор 23947.55.70, местност „Манга” в землището на гр.Дряново, общ. Дряново;
3) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на водопровод и подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на въздушно ел.захранване НН, необходими за изграждане на обект: „Пункт за техническо обслужване на автомобили” в ПИ с идентификатор 23947.55.70, местност „Манга” в землището на гр.Дряново, общ. Дряново;
4) Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени в чл.193 ал.4 от ЗУТ, през поземлени имоти публична общинска собственост на територията на гр. Дряново, въз основа на одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план, след заплащане на цена, определена по реда на чл.210 от ЗУТ.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация за УПИ I-спортен комплекс и УПИ II от кв.8 по регулационния план на гр. Дряново, община Дряново. (вх.№22.00-451/24.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация за УПИ I-комплексно жилищно строителство и търговия и УПИ II-зеленина от кв.104 по регулационния план на гр. Дряново, община Дряново. (вх.№22.00-459/24.06.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-06-26 14:00:12