Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 20.02.2009г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 20.02.2009 год. (петък) от 13 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” ЕООД, живущи на територията на Община Дряново, считано от 01.01.2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

2.     Утвърждаване на приходите и разходите по бюджета на Община Дряново за 2008г. и проект за бюджет за 2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРС”.

3.     Одобряване на числеността на персонала в структурата на ОбА - Дряново, считано от 01.01.2009 г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

4.     Даване на съгласие за кандидатстване с проект към ДАМС за финансово подпомагане на обект: „Вътрешен ремонт на сгради съблекалня и тренировъчна зала и изграждане на два броя тенис корт на стадион „Локомотив”
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”.

5.     Приемане Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

6.     Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Дряново през 2009г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

7.     Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на общински имот: Сграда /казан /, находящ се в с.Керека община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.     Утвърждаване продажни цени на жилища, частна общинска собственост, находящи се в гр. Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

9.     Допускане на изменение на подробен устройствен план - план за регулация на с. Ганчовец за образуване на нов УПИ XIV от кв.8.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10. Допускане на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация на с. Янтра за образуване на нов УПИ I от кв.34.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

11. Правото на преминаване през ПИ 109044 /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, в местността „Мингенивище" в землището на с. Караиванца на обекти на техническата инфраструктура.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

12. Утвърждаване на ново щатно разписание на „Колю Фичето” ЕООД и мерки за повишаване финансовата стабилност и икономическата ефективност на дружеството в условията на икономическа криза.
Докл.: инж. Калин Павлов – управител на „Колю Фичето” ЕООД.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Ангел Димитров/


2009-04-21 13:03:54